+421 948 001 132

500 najpoužívanejších
anglických slov, ktoré odštartujú tvoje učenie angličtiny

PORADIE SLOVO PREKLAD
1 the určitý člen, ten(to)/tá(to)/to(to)
2 of z, od, o
3 and a, i, aj
4 to aby, na, od, podľa, ku, pred, za,v
5 a Neurčitý člen, jeden, nejaký, akýsi, písmeno A
6 in v, do, na za, u
7 that to, že, ktorý, ten
8 it to, ono
9 is je, existuje
10 was bol, bola, bolo
11 I písmeno i, I (ja)
12 for pre, na, za, ako
13 on na, o, k, v
14 you ty, vy
15 he on, človek
16 be byť
17 with s, so, pri, na, od
18 as ako, pretože, tak, ak
19 by pri, vedľa, pozdĺž, po, prostredníctvom
20 at v, na, pri, o, k, po
21 have mať
22 are ste, sme, sú
23 this tento, táto, toto
24 not zápor, ne-, nie
25 but ale, avšak
26 had mal, mala
27 his jeho
28 they oni, ony
29 from z, zo, od, podľa, pred
30 she ona, tá
31 which ktorý, aký, čo
32 or alebo, či, inak
33 we my
34 an neurčitý člen
35 there Tam alebo na tom mieste (na rozdiel od tu)
36 her jej, ju, svoj
37 were bol, boli
38 one jeden, akýsi, nejaký, jediný
39 do (pomocné sloveso), robiť, činiť
40 been bol, bola, boli, bolo
41 all všetci, všetko, celý
42 their ich, svoje, svoj
43 has
44 would podmieňovací spôsob od “will”, by, by som
45 will (pomocné sloveso), bude
46 what čo, aký, ktorý
47 if ak, či, keď
48 can môcť
49 when keď, kedy, až
50 so tak, takto, tiež, rovnako
51 no nie
52 said povedal povedala, povedalo
53 who kto
54 more viac
55 about o
56 up hore
57 them ich, im, nimi
58 some nejaký/nejaká/nejaké/nejakí (niektorý)
59 could mohol by som, mohla by, mohol by
60 him ho, mu (jemu), ním, jeho
61 into do, dovnútra
62 its ich, jeho, svojich
63 then vtedy
64 two dva
65 out mimo, von
66 time čas, doba
67 like podobný, podobná, podobné
68 only jedine
69 my môj, moja, moje
70 did robil, robila, robilo
71 other iný, další, ostatný
72 me mi, mňa/ma, mne
73 your tvoj, tvoje, váš,vaše, svoj, svoje
74 now teraz, hneď
75 over nad, ponad, vyše
76 just spravodlivý, spravodlivá, spravodlivé
77 may môcť
78 these tieto, títo
79 new nový, nová, nové
80 also tiež, taktiež
81 people ľudia
82 any nejaký, nejaká, nejaké, akýkoľvek, akákoľvek, akékoľvek
83 know vedieť, poznať
84 very veľmi
85 see vidieť
86 first prvý, prvá, prvé
87 well dobre
88 after po, potom
89 should mal by
90 than ako
91 where kde
92 back chrbát, späť
93 how ako
94 get dostať, získať
95 most najviac
96 way spôsob
97 down dole
98 our náš, naša, naše, nášho, nášmu
99 made spravil, spravila, spravilo
100 got dostal
101 much veľa, monoho, veľmi
102 think myslieť
103 work práca
104 work medzi
105 go ísť
106 years roky
107 er er, ehm
108 many mnoho, mnohí
109 being bytie
110 those
111 before pred
112 right správne
113 because pretože
114 through cez
115 yeah áno
116 good dobrý
117 three tri
118 make vyrobiť
119 us my, nám, nás
120 such taký
121 still nehybný, tichý
122 year rok
123 must musieť
124 last posledný
125 even rovný
126 take vziať
127 own vlastný
128 too príliš, veľmi
129 off preč
130 here tu, sem
131 come prísť, ísť
132 both obidva, oba
133 does robí
134 say povedať, hovoriť
135 oh och
136 used použitý
137 going odchod, pohyb, chod
138 erm skratka pre Mechanizmus výmenných kurzov
139 use používať
140 government vláda
141 day deň
142 man muž
143 might môcť
144 same rovnaký, ten istý
145 under pod
146 yes áno
147 however však, avšak
148 put dať
149 world svet
150 another ďalší, iný, druhý
151 want chcieť
152 thought myšlienka
153 while chvíľa
154 life život
155 again znovu, opäť
156 against proti, oproti
157 never nikdy
158 need potreba
159 old starý
160 look pozerať sa
161 home domov
162 something niečo
163 mr pán
164 long dlhý
165 house dom
166 why prečo
167 each každý
168 part časť
169 since odvtedy
170 end koniec
171 number číslo
172 found našiel
173 place miesto
174 different iný, rozdielny, odlišný
175 went šiel
176 little malý
177 really naozaj
178 came prišiel
179 left ľavý
180 children deti
181 local miestny, lokálny
182 within vnútri
183 always vždy
184 without bez
185 four štyri
186 around okolo
187 great veľký, významný
188 give dať, dávať
189 set položiť, umiestniť
190 system systém
191 small drobný, malý
192 mean mieniť, myslieť
193 during počas
194 although hoci, aj keď
195 case prípad, situácia, stav
196 next ďalší, budúci, nasledujúci
197 things veci
198 find nájsť, objaviť
199 social spoločenský, sociálny
200 given dal, daný
201 group skupina
202 second druhý/á/é
203 quite celkom
204 until dokiaľ
205 five päť
206 party večierok, žúr
207 point hrot, špička
208 every každý/á/é
209 company skupina, spoločnosť
210 women ženy
211 says hovorí
212 later neskorší/ia/ie
213 important dôležitý/á/é
214 took zobral/a/o
215 state stav
216 high vysoký/á/é
217 men muži
218 away preč
219 information informácia
220 public verejný/á/é
221 help pomáhať
222 head hlava
223 national národný, štátny
224 often často
225 seen videl/a/o
226 school škola
227 money peniaze
228 told povedal/a/o
229 fact fakt
230 night noc
231 further ďalej
232 better lepší/ia/ie
233 british britský
234 business obchod, podnikanie
235 less menej
236 taken zobral/a/o
237 done urobil/a/o, hotový/á/é
238 hand ruka
239 having mať (niečo)
240 things veci
241 looked pozeral/a/o sa
242 London Londýn
243 area oblasť, plocha, priestor
244 water voda
245 perhaps možno
246 face tvár
247 best najlepší/ia/ie
248 mm skratka od milimeter
249 form forma, tvar
250 family rodina
251 general všeobecný
252 though hoci, i keď, ale
253 already
254 possible možný, možné
255 nothing nič
256 early skoro, zavčasu, na začiatku
257 large veľký
258 yet už, ešte, doteraz
259 young mladý
260 side strana
261 asked spýtal sa
262 whether či
263 days dni
264 ca ca.
265 called volal
266 John Ján
267 enough dosť, celkom
268 development vývin, vývoj, rozvoj
269 week týždeň
270 round guľatý, okrúhly, kruhový
271 power sila, moc, energia
272 change zmeniť
273 country krajina
274 almost takmer, skoro
275 council rada
276 himself sám, seba, osobne
277 room izba
278 tell povedať, oznámiť
279 service služba
280 political politický
281 far ďaleko
282 able schopný
283 six šesť
284 become stať sa
285 open otvorený
286 market trh, jarmok, trhovisko
287 times krát
288 whole celý
289 support podporovať
290 half polovica
291 eyes oči
292 members členovia
293 working práca, pôsobenie
294 control kontrolovať, ovládať
295 major major, hlavný
296 problem problém
297 doing činnosť, skutok, udalosť
298 court súd
299 towards k, ku, smerom k
300 mind myseľ, rozum, mozog
301 anything čokoľvek
302 others ostatné
303 felt cítil
304 war vojna
305 car auto
306 police polícia
307 keep nechať, zachovať
308 full plný, úplný
309 making výroba, robenie
310 either jeden aj druhý
311 held držal
312 report správa, referát
313 interest záujem
314 once raz, kedysi
315 problems problémy
316 act čin, skutok
317 road cesta
318 probably pravdepodobne
319 available dostupný
320 labour práca
321 law zákon
322 research výskum
323 following prívrženci, stúpenci
324 am (ja) som
325 level úroveň
326 show prejaviť, dať najavo, preukázať
327 saw videl
328 looking pozerá sa
329 feel cítiť
330 today dnes, dnešok
331 name meno
332 mother matka
333 past minulý, uplynulý, minulosť
334 question otázka
335 let dovoliť, nechať
336 knew vedel, poznal
337 education vzdelanie
338 actually vlastne, v skutočnosti
339 policy taktika, politika
340 ever niekedy, vôbec, akokoľvek, vlastne
341 known vedel, poznal
342 above nad, mimo, hore
343 office kancelária
344 big veľký
345 clear jasný
346 body telo
347 door dvere
348 voice hlas
349 across cez
350 Britain Británia
351 person človek, osoba
352 together spolu, dohromady
353 main hlavný, základný
354 services služby
355 care starosť
356 black čierny
357 book kniha
358 months mesiace
359 turned otočil
360 using používa, využíva
361 health zdravie, zdravotný stav
362 sure istý, zaručený
363 white biely, bledý
364 million milión
365 words slová
366 child dieťa
367 period doba, obdobie
368 minister kňaz
369 including zahŕňa, obsahuje
370 several viacerí
371 father otec
372 society spoločnosť
373 seemed zdalo sa, javilo sa, vyzeralo
374 kind láskavý, priateľský, milý
375 began začal
376 God Boh
377 top vrchol, najvyššia časť
378 start začať, štartovať
379 itself seba, sa
380 behind za, spoza
381 themselves seba, sami, samotní
382 wanted chceli
383 economic ekonomický, hospodársky
384 love láska
385 means mieniť, myslieť, zamýšľať
386 upon na, v
387 areas oblasti, miesta, plochy
388 effect efekt, výsledok, pôsobenie
389 likely pravdepodobný
390 English anglický
391 city mesto, veľkomesto
392 therefore preto, a tak, a teda
393 woman žena
394 real skutočný, naozajsný
395 position pozícia, ploha
396 centre centrum, stred, jadro
397 south juh
398 England Anglicko
399 community komunita
400 view pohľad
401 gave dal
402 hard tvrdý
403 job práca, robota
404 among medzi, u
405 staff personál, zamestnanci
406 read čítať
407 process proces, postup
408 line čiara
409 future budúcnosť
410 particular špeciálny, zvláštny, osobitný
411 provide poskytnúť
412 present prítomný, súčasný, terajší
413 became stal sa
414 taking branie
415 international medzinárodný
416 study štúdium
417 moment moment, chvíľa, okamih
418 run bežať
419 special špeciálny, zvláštny
420 result byť dôsledkom, mať za následok, výsledok
421 action čin, dej, chod, funkcia
422 difficult náročný, ťažký
423 pay platiť, financovať
424 particularly obzvlášť, najmä, hlavne
425 sense zmysel
426 age vek
427 order rozkaz, príkaz
428 management spravovanie, vedenie
429 idea nápad, myšlienka, plán, idea
430 certain istý
431 north sever
432 light svetlo
433 play hra
434 sort druh
435 west západ
436 evidence dôkaz
437 try skúsiť, pokúsiť sa
438 close zavrieť
439 experience skúsenosť
440 rather skôr
441 land pevnina
442 third tretí
443 seems zdá sa, javí sa, vyzerá
444 believe veriť
445 morning ráno
446 outside vonkajšok
447 turn točiť, otočiť
448 else iný
449 free slobodný, voľný, nezávislý
450 meeting stretnutie
451 leave odísť
452 cost cena, náklad, výdavky
453 church kostol
454 death smrť
455 sometimes niekedy
456 thus takto, teda
457 training tréning, výcvik
458 range rozmedzie, škála, rozsah, rozpätie, rámec
459 move posúvať, hýbať, premiestňovať
460 coming príchod
461 brought priniesol
462 getting dostáva
463 European európsky
464 ten desať
465 matter hmota, látka
466 shall musí, mal by
467 heard počul
468 table stôl
469 needs potreby, (on) potrebuje
470 late neskorý
471 trade obchod, obchodovanie
472 involved zložitý
473 mrs pani
474 industry priemysel, priemyselné odvetvie
475 whose čí, koho, ktorého
476 ago pred, predtým
477 century storočie
478 course smer, kurz
479 street ulica
480 human ľudský
481 united zjednotený
482 gone šiel
483 yesterday včera
484 call volať
485 lost stratený
486 ask opýtať sa
487 word slovo
488 groups skupiny
489 along pozdĺž, po
490 central centrálny, stredný, ústredný
491 history dejiny
492 few málo
493 usually obvykle, zvyčajne
494 changes zmeny
495 remember pamätať si, spomenúť si
496 hundred sto
497 individual jedinec, jednotlivec
498 air vzduch
499 programme program, plán
500 rate sadzba

500 najpouzivanejsich anglicky slov stiahnut

500-najpouzivanejsich-anglickych-slov-AnglictinaRychlo.pdf

 

Tipy pre rýchle naučenie angličtiny:

  1. Angličtina slovná zásoba – akú anglickú slovnú zásobu reálne potrebuješ?
  2. Angličtina – časy a členy: Ako som sa naučil časy a členy v angličtine
  3. Angličtina gramatika: 15 najčastejších gramatických chýb a ako sa im vyhnúť
  4. Angličtina pre pokročilých – 5 princípov pre pozdvihnutie tvojej angličtiny na extra pokročilú úroveň
  5. Angličtina cvičenia – najlepšie cvičenia na angličtinu
  6. Angličtina online zdarma
  7. Angličtina pre začiatočníkov – 3 chyby, na ktoré si treba dať pozor