+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso breed

množiť, chovať

Infinitive breedB2
Past Simple bred
Past Participle bred

put – put – put

Nepravidelné sloveso breed

Vety s nepravidelným slovesom breed

1. Forma: Sloveso breed – prítomný čas jednoduchý

My hamsters breed like crazy. If they continue like this, there won´t be space for them in my cramped room.

Moji škrečkovia sa množia ako blázniví. Ak budú takto pokračovať, nebude tu pre nich viac miesta v mojej stiesnenej izbe.

My grandmother has a small farm where she breeds sheep.

Moja stará mama má malú farmu, kde chová ovce.

2. Forma: sloveso bred – minulý čas jednoduchý

After many years of experiments they bred a new species of insects.

Po mnohých rokoch experimentovania, vynašli nové druhy hmyzu.

3. Forma: sloveso bred – minulé príčastie

I wanted them to have cubs but they haven’t bred yet.

Chela som, aby mali mláďatá, ale ešte sa nemnožili.

These animals are bred for their meat and fur.

Tieto zvieratá sa chovajú pre mäso a kožušinu.

4. Forma: sloveso breeding – prítomný čas priebehový

These animals always return to the same breeding ground.

Tieto zvieratá sa vždy vracajú do rovnakého chovného priestoru.

Definícia nepravidelného slovesa breed

Anglicky

VERB

bred, breed·ing.

  • (of animals) mate and then produce offspring.
  • „Rats breed rapidly.“

Slovensky

Sloveso

množiť, chovať.

  • (zvieratá) spáriť sa a potom produkovať potomstvo.
  • „Potkany sa rýchlo množia.“

Synonymá slovesa breed (vo význame „generate, bring into being“)

beget create engender
give birth to hatch induce

Synonymá slovesa breed (vo význame „raise, nurture“)

cultivate develop nourish

Antonymá slovesa breed (vo význame „generate, bring into being“)

halt kill stop

Antonymá slovesa breed (vo význame „raise, nurture“)

abandon destroy neglect

Časovanie nepravidelného slovesa breed

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I breed

you breed

he/she/it breeds

we breed

they breed

you breed

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I bred

you bred

he/she/it bred

we bred

they bred

you bred

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will breed

you will breed

he/she/it will breed

we will breed

they will breed

you will breed

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have bred

you have bred

he/she/it has bred

we have bred

they have bred

you have bred

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had bred

you had bred

he/she/it had bred

we had bred

they had bred

you had bred

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have bred

you will have bred

he/she/it will have bred

we will have bred

they will have bred

you will have bred

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am breeding

you are breeding

he/she/it is breeding

we are breeding

they are breeding

you are breeding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was breeding

you were breeding

he/she/it was breeding

we were breeding

they were breeding

you were breeding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be breeding

you will be breeding

he/she/it will be breeding

we will be breeding

they will be breeding

you will be breeding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been breeding

you have been breeding

he/she/it has been breeding

we have been breeding

they have been breeding

you have been breeding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been breeding

you had been breeding

he/she/it had been breeding

we had been breeding

they had been breeding

you had been breeding

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been breeding

you will have been breeding

he/she/it will have been breeding

we will have been breeding

they will have been breeding

you will have been breeding

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would breed

you would breed

he/she/it would breed

we would breed

they would breed

you would breed

Conditional perfect

I would have bred

you would have bred

he/she/it would have bred

we would have bred

they would have bred

you would have bred

Conditional present progressive

I would be breeding

you would be breeding

he/she/it would be breeding

we would be breeding

they would be breeding

you would be breeding

Conditional perfect progressive

I would have been breeding

you would have been breeding

he/she/it would have been breeding

we would have been breeding

they would have been breeding

you would have been breeding

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you breed

we Let’s breed

you breed

Negative
Negatívny

you don’t breed

we don’t breed

you don’t breed