+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso build

stavať, budovať

Infinitive buildA2
Past Simple built
Past Participle built

put – put – put

Nepravidelné sloveso build

Vety s nepravidelným slovesom build

1. Forma: Sloveso build – prítomný čas jednoduchý

A company promised to build a new car park for our school.

Firma sľúbila, že postaví nové parkovisko pre našu školu.

Let´s build a sandcastle.

Poďme postaviť hrad z piesku.

They are going to build a bridge linking these two islands.

Idú vybudovať most spájajúci tieto dva ostrovy.

2. Forma: sloveso built – minulý čas jednoduchý

We built this house ourselves thirty years ago.

Tento dom sme sami postavili pred tridsiatimi rokmi.

A company built a row of garages near our block of flats.

Firma postavila rad garáží v blízkosti nášho panelového domu.

3. Forma: sloveso built – minulé príčastie

Unbelievable! They have built this garage in three days!

Neuveriteľné! Oni postavili túto garáž za tri dni!

When was that cathedral built?

Kedy bola postavená tá katedrála?

Some birds have built a nest on our roof!

Niektoré vtáky si postavili hniezdo na našej streche!

4. Forma: sloveso building – prítomný čas priebehový

What are they building over there?

Čo tam stavajú?

Definícia nepravidelného slovesa build

Anglicky

VERB

(used with object), built, build·ing.

  • built or (Archaic) builded; building.
  • to construct (especially something complex) by assembling and joining parts or materials:
  • to build a house

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), stavať.

  • postavený, stavia
  • konštruovať (najmä niečo komplexné) zberom a spájaním častí alebo materiálov:
  • postaviť dom.

 

Synonymá slovesa build (vo význame „construct structure“)

assemble reconstruct evolve
form make manufacture

Synonymá slovesa build (vo význame „initiate, found“)

base begin establish
set up start constitute

Synonymá slovesa build (vo význame „increase, accelerate“)

boost develop enlarge
expand improve strengthen

Antonymá slovesa build (vo význame „construct structure“)

conclude decrease destroy

Antonymá slovesa build (vo význame „initiate, found“)

complete die end

Antonymá slovesa build (vo význame „increase, accelerate“)

abridge compress decrease

Časovanie nepravidelného slovesa build

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I build

you build

he/she/it builds

we build

they build

you build

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I built

you built

he/she/it built

we built

they built

you built

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will build

you will build

he/she/it will build

we will build

they will build

you will build

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have built

you have built

he/she/it has built

we have built

they have built

you have built

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had built

you had built

he/she/it had built

we had built

they had built

you had built

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have built

you will have built

he/she/it will have built

we will have built

they will have built

you will have built

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am building

you are building

he/she/it is building

we are building

they are building

you are building

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was building

you were building

he/she/it was building

we were building

they were building

you were building

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be building

you will be building

he/she/it will be building

we will be building

they will be building

you will be building

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been building

you have been building

he/she/it has been building

we have been building

they have been building

you have been building

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been building

you had been building

he/she/it had been building

we had been building

they had been building

you had been building

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been building

you will have been building

he/she/it will have been building

we will have been building

they will have been building

you will have been building

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would build

you would build

he/she/it would build

we would build

they would build

you would build

Conditional perfect

I would have built

you would have built

he/she/it would have built

we would have built

they would have built

you would have built

Conditional present progressive

I would be building

you would be building

he/she/it would be building

we would be building

they would be building

you would be building

Conditional perfect progressive

I would have been building

you would have been building

he/she/it would have been building

we would have been building

they would have been building

you would have been building

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you build

we Let’s build

you build

Negative
Negatívny

you don’t build

we don’t build

you don’t build