+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso draw

kresliť, načrtnúť, rysovať, remízovať, prilákať, pritiahnuť

Infinitive drawA2
Past Simple drew
Past Participle drawn

put – put – put

Nepravidelné sloveso draw

Vety s nepravidelným slovesom draw

1. Forma: Sloveso draw – prítomný čas jednoduchý

Will you teach me to draw figures?

Naučíš ma kresliť figúrky?

You must draw conclusions from this incident.

Musíš načrtnúť závery z tohto incidentu.

If they draw again, they won´t qualify for the semi-finals.

Ak znova remízujú, nedostanú sa do semifinále.

I want to draw your attention to this wonderful example of modern architecture.

Chcem upriamiť tvoju/vašu pozornosť na tento úžasný príklad modernej architektúry.

2. Forma: sloveso drew – minulý čas jednoduchý

Last month our team drew three times in a row.

Minulý mesiac náš tím remízoval trikrát za sebou.

There was something unusual in her behavior that immediately drew my attention.

Na jej správaní bolo niečo nezvyčajné, čo okamžite pritiahlo moju pozornosť.

3. Forma: sloveso drawn – minulé príčastie

The funny thing is that his efforts have never drawn my attention before.

Vtipné je, že jeho úsilím nikdy predtým nebolo upútať moju pozornosť.

I´ve drawn a picture for you. Do you like it?

Nakreslil/a som pre teba obrázok. Páči sa ti?

4. Forma: sloveso drawing – prítomný čas priebehový

Are you drawing a picture for daddy?

Kreslíš obrázok pre ocinka?

Definícia nepravidelného slovesa draw

Anglicky

VERB

(used with object), drew, drawn, draw·ing.

  • to cause to move in a particular direction by or as if by a pulling force;
  • pull;
  • drag (often followed by along, away, in, out, or off).

Slovensky

Sloveso

(používané s objektom), kresliť, ťahať, načrtnúť.

  • spôsobiť, že sa niečo hýbe v určitom smere akoby ťažnou silou;
  • ťahať;
  • vliecť (často nasleduje „po“, „preč“, „do“, „von“ alebo „z“).

 

noun

  • the act of a person or thing that draws.

Podstatné meno

  • činnosť osoby alebo veci, ktorá kreslí.

Synonymá slovesa draw (vo význame „move something by pulling“)

attract bring carry
drag evoke pick

Synonymá slovesa draw (vo význame „create a likeness in a picture“)

mark paint write

Synonymá slovesa draw (vo význame „deduce“)

collect get make

Synonymá slovesa draw (vo význame „allure, influence“)

attract elicit evoke
invite prompt take

Synonymá slovesa draw (vo význame „take out, extend“)

choose pick select

Antonymá slovesa draw (vo význame „move something by pulling“)

grow plant repress

Antonymá slovesa draw (vo význame „create a likeness in a picture“)

confuse destroy disorganize

Antonymá slovesa draw (vo význame „deduce“)

disperse distribute divide

Antonymá slovesa draw (vo význame „allure, influence“)

fail halt keep

Antonymá slovesa draw (vo význame „take out, extend“)

refuse reject shorten

Časovanie nepravidelného slovesa draw

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I draw

you draw

he/she/it draws

we draw

they draw

you draw

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I drew

you drew

he/she/it drew

we drew

they drew

you drew

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will draw

you will draw

he/she/it will draw

we will draw

they will draw

you will draw

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have drawn

you have drawn

he/she/it has drawn

we have drawn

they have drawn

you have drawn

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had drawn

you had drawn

he/she/it had drawn

we had drawn

they had drawn

you had drawn

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have drawn

you will have drawn

he/she/it will have drawn

we will have drawn

they will have drawn

you will have drawn

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am drawing

you are drawing

he/she/it is drawing

we are drawing

they are drawing

you are drawing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was drawing

you were drawing

he/she/it was drawing

we were drawing

they were drawing

you were drawing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be drawing

you will be drawing

he/she/it will be drawing

we will be drawing

they will be drawing

you will be drawing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been drawing

you have been drawing

he/she/it has been drawing

we have been drawing

they have been drawing

you have been drawing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been drawing

you had been drawing

he/she/it had been drawing

we had been drawing

they had been drawing

you had been drawing

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been drawing

you will have been drawing

he/she/it will have been drawing

we will have been drawing

they will have been drawing

you will have been drawing

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would draw

you would draw

he/she/it would draw

we would draw

they would draw

you would draw

Conditional perfect

I would have drawn

you would have drawn

he/she/it would have drawn

we would have drawn

they would have drawn

you would have drawn

Conditional present progressive

I would be drawing

you would be drawing

he/she/it would be drawing

we would be drawing

they would be drawing

you would be drawing

Conditional perfect progressive

I would have been drawing

you would have been drawing

he/she/it would have been drawing

we would have been drawing

they would have been drawing

you would have been drawing

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you draw

we Let’s draw

you draw

Negative
Negatívny

you don’t draw

we don’t draw

you don’t draw