+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso lend

požičať, poskytnúť

Infinitive lendA2
Past Simple lent
Past Participle lent

put – put – put

Nepravidelné sloveso lend

Vety s nepravidelným slovesom lend

1. Forma: Sloveso lend – prítomný čas jednoduchý

My friend never lends me any clothes.

Kamarát mi nikdy nepožičia žiadne oblečenie.

2. Forma: sloveso lent – minulý čas jednoduchý

When will you give me back the money I lent you two weeks ago?

Kedy mi vrátiš peniaze, ktoré som ti požičal pred dvoma týždňami?

I lent my mobile to a guy in the street and he disappeared in the crowd.

Požičal som mobil chlapovi na ulici a on sa stratil v dave.

3. Forma: sloveso lent– minulé príčastie

I´ve just lent Adam my car. I hope he doesn´t crash it.

Práve som požičal Adamovi moje auto. Dúfam, že ho nenabúra.

4. Forma: sloveso lending – prítomný čas priebehový

John´s going to the mountains. We´re lending him our tent.

Ján ide na hory. Požičiame mu náš stan.

You´re always lending her money!  How can you be so naive?!

Vždy jej požičiavaš peniaze. Ako môžeš byť taký naivný?!

Definícia nepravidelného slovesa lend

Anglicky

VERB

lent, lend·ing.

  • grant to (someone) the use of (something) on the understanding that it will be returned.
  • „My brother asked me to lend him my car.“

Slovensky

Sloveso

požičať.

  • povoliť (niekomu) použitie (niečoho) za predpokladu, že to bude vrátené.
  • „Môj brat ma požiadal, aby som mu požičal auto.“

Synonymá slovesa lend 

add afford allow
contribute extend give

Antonymá slovesa lend 

decrease deny disapprove

Časovanie nepravidelného slovesa lend

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I lend

you lend

he/she/it lends

we lend

they lend

you lend

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I lent

you lent

he/she/it lent

we lent

they lent

you lent

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will lend

you will lend

he/she/it will lend

we will lend

they will lend

you will lend

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have lent

you have lent

he/she/it has lent

we have lent

they have lent

you have lent

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had lent

you had lent

he/she/it had lent

we had lent

they had lent

you had lent

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have lent

you will have lent

he/she/it will have lent

we will have lent

they will have lent

you will have lent

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am lending

you are lending

he/she/it is lending

we are lending

they are lending

you are lending

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was lending

you were lending

he/she/it was lending

we were lending

they were lending

you were lending

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be lending

you will be lending

he/she/it will be lending

we will be lending

they will be lending

you will be lending

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been lending

you have been lending

he/she/it has been lending

we have been lending

they have been lending

you have been lending

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been lending

you had been lending

he/she/it had been lending

we had been lending

they had been lending

you had been lending

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been lending

you will have been lending

he/she/it will have been lending

we will have been lending

they will have been lending

you will have been lending

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would lend

you would lend

he/she/it would lend

we would lend

they would lend

you would lend

Conditional perfect

I would have lent

you would have lent

he/she/it would have lent

we would have lent

they would have lent

you would have lent

Conditional present progressive

I would be lending

you would be lending

he/she/it would be lending

we would be lending

they would be lending

you would be lending

Conditional perfect progressive

I would have been lending

you would have been lending

he/she/it would have been lending

we would have been lending

they would have been lending

you would have been lending

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you lend

we Let’s lend

you lend

Negative
Negatívny

you don’t lend

we don’t lend

you don’t lend