+421 948 001 132

Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Obecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je  MindLearn s.r.o., se sídlem Cintorínska 223/5, Nitra, 949 01, Slovensko, IČO: 47 971 746, DIČ: 2024173481, IČ DPH: SK2024173481. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem Slovenské republiky (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem duševního vlastnictví. Jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou našich služeb kupující souhlasí s tím, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou jen v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V tomto materiálu nalezne informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autora na tuto tematiku.

 

1.2 Vyhrazení odpovědnosti

MindLearn s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu vzdělávacích programů.

MindLearn s.r.o. nenese odpovědnost za žádné nároky na ztráty či poškození majetku vzniklé jednotlivcům, nebo za jakékoli nároky nebo škody, včetně těch, které vyplynou ze změny nebo zrušení události nebo služby.

 

2. Objednávka

Veškeré informace týkající se jednotlivých služeb poskytuje prodávající na webových stránkách. Bližší informace může kupující získat: info@www.anglictinarychle.cz

Kupující objednává vybranou službu vyplněním objednávkového formuláře. Kupující je povinen objednávku před jejím předáním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb a prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané služby. Kupující předáním objednávky potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MindLearn s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odevzdáním objednávky.

 

3. Forma platby

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a je registrován pro DPH ve Slovenské republice.

Ceny služeb jsou uváděny včetně DPH.

Platba jednorázově znamená, že kupující zaplatí kompletní cenu služby ihned po předání objednávkového formuláře.

3.1 Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává kupující pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o.

Možnosti plateb pomocí platební brány GoPay:

 1. online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
 2. okamžitým převodem
 3. bankovním převodem
 4. pomocí služby Paypal
 5. pomocí služby Google Pay (GPay)

3.2 Nákup kurzu formou měsíčních splátek:

Platební metody při nákupu na splátky jsou napojeny na platební bránu společnosti PayPal Inc. (dále jen jako „PayPal“), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a převodem mezi účty PayPal. Údaje platebních karet zadává kupující pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayPal a prodávající, jako obchodník, k nim nemá přístup.

Kupující bere na vědomí, že pro úspěšné zpracování první a každé následující splátky, je nezbytné, aby si vytvořil účet u společnosti PayPal.

První měsíční splátka ceny našich služeb bude zrealizována platební kartou nebo převodem z PayPal účtu kupujícího okamžitě po potvrzení objednávky a uhrazena prostřednictvím zabezpečených platebních metod společnosti PayPal.

Při některých službách nabízíme možnost platit formou několika měsíčních splátek (2, 3, 5, 10, 12 atd.), přičemž každá následující měsíční splátka (podle počtu splátek zvolených kupujícím při objednávce služeb) bude automaticky stržena z PayPal účtu nebo z účtu zadané platební karty kupujícího vždy v měsíčních intervalech, a to:

 • druhá měsíční splátka 30. den od uhrazení první splátky
 • třetí měsíční splátka 60. den od uhrazení první splátky
 • čtvrtá měsíční splátka 90. den od uhrazení první splátky
 • pátá měsíční splátka 120. den od uhrazení první splátky
 • šestá měsíční splátka 150. den od uhrazení první splátky
 • sedmá měsíční splátka 180. den od uhrazení první splátky
 • osmá měsíční splátka 210. den od uhrazení první splátky
 • devátá měsíční splátka 240. den od uhrazení první splátky
 • desátá měsíční splátka 270. den od uhrazení první splátky
 • jedenáctá měsíční splátka 300. den od uhrazení první splátky
 • dvanáctá měsíční splátka 330. den od uhrazení první splátky

Hodnota každé splátky je fixně stanovena pro každou službu a každý způsob platby a její výše se nebude měnit.

Žádné navýšení ceny o úroky nebo poplatky kupující neplatí, hradí pouze čistou hodnotu služby.

Pokud chce kupující do služeb prodávajícího investovat formou měsíčních splátek a něco mu není jasné, může s námi komunikovat prostřednictvím emailu na info@www.anglictinarychle.cz nebo telefonicky na +421 949 545 308.

 

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Odstoupení od smlouvy a 100% záruka vrácení peněz

Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy ke službám Online kurz AngličtinaRýchlo a 7 Kľúčov k Odomknutiu Tvojho Talentu na Jazyky, může tak učinit elektronickou formou prostřednictvím tohoto formuláře. Pokud tak učiní ve stanovené lhůtě od zakoupení služeb, tak mu prodávající vrátí 100 % do té doby zaplacené částky za službu, od které se rozhodl odstoupit.

Žádost o vrácení peněz musí být provedena jedině prostřednictvím uvedeného formuláře. Žádost nesmí být provedena e-mailem, na Facebooku, ani prostřednictvím komentáře na stránkách prodávajícího nebo v členské sekci kurzů. Na takové žádosti nebude prodávající přihlížet.

Po schválení žádosti kupujícího o vrácení peněz prodávající peníze odešle bankovním převodem na bankovní účet kupujícího uvedený ve formuláři do 14 dnů ode dne, kdy o využití této možnosti kupující požádal a dodal všechny požadované údaje.

V případě platby za služby prostřednictvím platebního systému společnosti PayPal, prodávající odešle vrácenou částku zpět na PayPal účet, ze kterého byla služba kupujícím uhrazena.

4.2. Odstoupení od smlouvy a přístupy, podpora a poradenství

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ke službám, bude mu zrušen přístup do členské sekce kurzu.

Stejně kupující ztratí možnost využívat klientskou podporu, poradenství a coaching ze strany prodávajícího, které jsou součástí některých služeb.

4.3 Odstoupení od smlouvy a záruka vrácení peněz při koupi formou měsíčních splátek

Při koupi služeb formou měsíčních splátek kupujícímu platí 44denní garance vrácení 100 % dosud zaplacené částky. Podmínkou pro uplatnění garance na 31. až 44. den od zaplacení první splátky je včasné a řádné zaplacení druhé měsíční splátky. Druhá měsíční splátka je splatná 30. den od zaplacení první splátky.

Je odpovědností kupujícího zajistit, aby ve 30. den (den splatnosti druhé splátky) měl dostatečný zůstatek na PayPal účtu nebo účtu spojeném se zadanou platební kartou, aby údaje platební karty byly správné a aktuální, aby nastavené platební limity na účtu kupujícího byly v dostatečné výši a transakce druhé splátky mohla být prostřednictvím společnosti PayPal úspěšně zrealizována.

Stejně je odpovědností kupujícího zajistit, aby v případě platby platební kartou byla platnost zadané platební karty dostatečná pro včasnou úhradu druhé a každé následující měsíční splátky.

V případě, že by kupující zjistil, že z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zajistit včasnou úhradu druhé měsíční splátky prostřednictvím platebních metod společnosti PayPal, je povinen prodávajícího neprodleně kontaktovat emailem na: info@www.anglictinarychle.cz a prodávající mu poskytne údaje pro realizaci bankovního převodu na jeho bankovní účet.

V případě úhrady druhé měsíční splátky formou bankovního převodu, je odpovědností kupujícího zajistit, aby byla částka připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího nejpozději v den splatnosti druhé měsíční splátky.

Za zaplacení druhé měsíční splátky se považuje úspěšná a potvrzená platba prostřednictvím platebních metod společnosti PayPal nebo připsání částky ve prospěch bankovního účtu prodávajícího nejpozději v den její splatnosti – 30. den od zaplacení první měsíční splátky.

V případě nezaplacení druhé měsíční splátky včas (tj. nejpozději v den její splatnosti), kupující ztrácí nárok na uplatnění garance vrácení peněz. Zároveň mu může prodávající kupujícímu pozastavit možnost využívat jeho služby.

 

5. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny.

 

6. Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů bere provozovatel webových stránek vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy a jiné) jsou zpracovávány na základě Zákona o ochraně osobních údajů. Provozovatel dělá vše pro to, aby údaje svěřené návštěvníkům zajistil proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání je provozovatel schopen poskytnout informace o tom, jaké údaje o návštěvníkovi na jeho webu zaznamenává. V případě navštívení webových stránek, provozovatel zaznamenává standardním způsobem IP adresu, přidělenou návštěvníkovi jeho poskytovatelem internetového připojení, www stránku, ze které návštěvník web provozovatele navštívil, jednotlivé navštívené stránky webu provozovatele, datum a délku návštěvy návštěvníka. Další osobní údaje, jako například jméno a email, zaznamenává provozovatel pouze v případě, že je návštěvník poskytnete dobrovolně v rámci registrace na webu prodávajícího, nákupem produktů, soutěží či vyplněním formuláře a anket.

Shromážděné obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy v přiměřeném rozsahu.

Osobní údaje návštěvníka využívá provozovatel k tomu, aby návštěvníka informoval o nabídkách či službách, které poskytuje, případně k další komunikaci v rámci jeho obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a pokud návštěvník nemá zájem o informace tohoto typu, může provozovatele kontaktovat a kdykoliv se tak z nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak může návštěvník učinit pomocí tlačítka „odhlásit se“, které najde v patičce každého emailu prodávajícího.

Pro usnadnění orientace a pohybu návštěvníka na webových stránkách využívá provozovatel ukládání souborů cookies v prohlížeči návštěvníka. Pokud není návštěvníkovi něco jasné nebo má jakoukoli otázku, může kontaktovat provozovatele webu na emailové adrese info@www.anglictinarychle.cz.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24.2. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

 

8. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

8.1 Kupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@www.anglictinarychle.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále jen subjekt ADR) podle zákona 634/1992 Sb. ADR subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §20e zákona 391/2015 Sb. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §20n Zákona 634/1992 Sb.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

8.2 Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr.