+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso leave

odísť, nechať, opustiť

Infinitive leaveA2
Past Simple left
Past Participle left

put – put – put

Nepravidelné sloveso leave

Vety s nepravidelným slovesom leave

1. Forma: Sloveso leave – prítomný čas jednoduchý

Our bus leaves in five minute! Hurry up!

Náš autobus odchádza o päť minút! Ponáhľaj sa!

Middle-aged men quite often leave their wives for younger women.

Muži stredného veku celkom často opúšťajú ich manželky kvôli mladším ženám.

2. Forma: sloveso left – minulý čas jednoduchý

I left my wallet on the train but fortunately there

wasn´t much money in it.

Nechala som si peňaženku vo vlaku, ale našťastie tam nebolo veľa peňazí.

Nikola left her husband ten years ago.

Nikola opustila jej manžela pred desiatimi rokmi.

The robbers left a lot of fingerprints so it should be easy to identify them.

Lupiči zanechali veľa odtlačkov prstov, tak by malo byť jednoduché ich identifikovať.

3. Forma: sloveso left – minulé príčastie

Katy already left. Try to catch her tomorrow.

Katy už odišla. Skús ju zastihnúť zajtra.

4. Forma: sloveso leaving – prítomný čas priebehový

I can´t put up with you any longer!  I´m leaving.

Nedokážem si to s tebou už dlhšie predstaviť! Odchádzam.

A lot of young people are leaving Slovakia for work.

Veľa mladých ľudí odchádza zo Slovenska kvôli práci.

Definícia nepravidelného slovesa leave

Anglicky

VERB

(used with object), left, leav·ing.

  • to go out of or away from, as a place:
  • to leave the house.

Slovensky

Sloveso

(používané s predmetom), odísť.

  • ísť preč alebo od niečoho,napr. z určitého miesta:
  • odísť z domu

 

Synonymá slovesa leave (vo význame „depart, abandon physically“)

disappear escape flee
fly go move

Synonymá slovesa leave (vo význame „abandon, renounce“)

drop evacuate give up
quit stop surrender

Synonymá slovesa leave (vo význame „forget, neglect“)

allow drop have
leave behind let permit

Synonymá slovesa leave (vo význame „give, especially after death“)

leave behind assign commit

Antonymá slovesa leave (vo význame „depart, abandon physically“)

arrive come complete

Antonymá slovesa leave (vo význame „abandon, renounce“)

continue do begin

Antonymá slovesa leave (vo význame „forget, neglect“)

disallow keep refuse

Antonymá slovesa leave (vo význame „give, especially after death“)

hold keep receive

Časovanie nepravidelného slovesa leave

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I leave

you leave

he/she/it leaves

we leave

they leave

you leave

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I left

you left

he/she/it left

we left

they left

you left

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will leave

you will leave

he/she/it will leave

we will leave

they will leave

you will leave

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have left

you have left

he/she/it has left

we have left

they have left

you have left

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had left

you had left

he/she/it had left

we had left

they had left

you had left

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have left

you will have left

he/she/it will have left

we will have left

they will have left

you will have left

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am leaving

you are leaving

he/she/it is leaving

we are leaving

they are leaving

you are leaving

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was leaving

you were leaving

he/she/it was leaving

we were leaving

they were leaving

you were leaving

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be leaving

you will be leaving

he/she/it will be leaving

we will be leaving

they will be leaving

you will be leaving

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been leaving

you have been leaving

he/she/it has been leaving

we have been leaving

they have been leaving

you have been leaving

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been leaving

you had been leaving

he/she/it had been leaving

we had been leaving

they had been leaving

you had been leaving

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been leaving

you will have been leaving

he/she/it will have been leaving

we will have been leaving

they will have been leaving

you will have been leaving

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would leave

you would leave

he/she/it would leave

we would leave

they would leave

you would leave

Conditional perfect

I would have left

you would have left

he/she/it would have left

we would have left

they would have left

you would have left

Conditional present progressive

I would be leaving

you would be leaving

he/she/it would be leaving

we would be leaving

they would be leaving

you would be leaving

Conditional perfect progressive

I would have been leaving

you would have been leaving

he/she/it would have been leaving

we would have been leaving

they would have been leaving

you would have been leaving

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you leave

we Let’s leave

you leave

Negative
Negatívny

you don’t leave

we don’t leave

you don’t leave