+421 948 001 132
Ukázať všetko

Past continuous – minulý čas průběhový: Kompletní návod (použití, věty)

Začínaš v angličtine a chceš vedieť, ako sa používa past continuous – minulý čas priebehový?

Alebo sa angličtinu učíš už nejaký ten piatok a potrebuješ detailné vysvetlenie toho, ako sa tento čas tvorí a používa?

A k tomu by si rád vedel, ako sa ho máš vlastne naučiť?

V tom prípade si na správnom mieste, pretože…

V tomto článku nájdeš všetky informácie, ktoré potrebuješ vedieť o past simple spolu s množstvom viet, praktických príkladov a dokonca tipov, ako sa ho naučiť.

Past continuous vysvetlenie: kedy sa v angličtine používa minulý čas priebehový

Minulý čas priebehový sa v angličtine nazýva past continuous, ale môžeš sa stretnúť aj s názvom past progressive.

Prídavné mená „continuous“ a „progressive“ sú v angličtine synonymá a naznačujú práve to, že mal určitý dej v minulosti postupný / progresívny priebeh.

Pre minulý čas priebehový preto vo všeobecnosti platí, že popisuje dlhšie trvajúci dej v minulosti.

Poďme sa pozrieť na pravidlá past continuous používania:

 

Prerušený dej v minulosti

Past continuous - minulý čas priebehový - použitie 1 - prerušený dej v minulosti

Minulý čas priebehový použiješ, ak hovoríš o činnosti, ktorá prebiehala v minulosti dlhšiu dobu a bola prerušená jednorazovou krátkou činnosťou.

Táto kratšia činnosť býva väčšinou vyjadrená v jednoduchom minulom čase (past simple). 

Ako to vyzerá v praxi?

 

Pozrime sa na konkrétny príklad (vety). Ako si môžeš všimnúť, minulý čas priebehový je v nich zvýraznený tučným a za ním nasleduje jednoduchý minulý čas.

Past continuous vety:

Veta v angličtine Preklad
I was having lunch when the phone rang. Práve som obedoval, keď mi zazvonil telefón.
What were you doing when you hurt your knee? Čo si robil, keď si si poranil koleno?
While I was shopping, somebody stole my bike. Zatiaľ, čo som nakupovala, mi niekto ukradol bicykel.
I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. Sníval sa mi krásny sen, keď v tom zazvonil budík.
I was having a shower when somebody knocked on the door. Sprchoval som sa, keď niekto zaklopal na dvere.

 

Dej, ktorý začal a skončil pred a po konkrétnom čase v minulosti

Past continuous - minulý čas priebehový - použitie 2: Dej, ktorý začal a skončil pred a po konkrétnom čase v minulosti

Minulý čas priebehový tiež použiješ, ak chceš vyjadriť, že nejaký dej začal a aj skončil pred určitým časom v minulosti.

Inými slovami to znamená, že dej jednoducho prebiehal určitý čas v minulosti (a v minulosti aj skončil).

Tento časový úsek môže byť vo vete konkrétne vyjadrený.

Aj v tomto prípade ti toto past continuous pravidlo pomôžu ľahšie pochopiť praktické príklady.

Všimni si tiež aj vysvetlenia, ktoré sú v pravom (treťom) stĺpci.

 

Príklady viet s minulým priebehovým časom:

Veta v angličtine Preklad Past continuous vysvetlenie
At 6 o’clock, we were sitting at the table and having our dinner. O šiestej večer sme sedeli za stolom a večerali. Začali jesť skôr, ale o 6 večer sedeli za stolom a boli v procese jedenia večere.
Yesterday at this time, I was cleaning my room. Včera o tomto čase som si upratoval izbu. Izbu som začal upratovať skôr, ale včera o tomto čase som bol v procese upratovania izby.
At 11 o’clock, I was going to bed. O jedenástej som sa chystal do postele. O jedenástej som sa práve chystal spať. Neznamená to, že som v tom čase aj spal.
At midnight, we were still watching TV. O polnoci sme ešte pozerali televíziu. TV sme začali pozerať už skôr, ale o polnoci sme ju ešte stále pozerali a činnosť trvala ďalej.

 

Súčasne prebiehajúce deje

Past continuous - minulý čas priebehový - použitie 3: Súčasne prebiehajúce deje

Minulý čas priebehový použiješ aj v tom prípade, ak v jednej vete opisuješ činnosti, ktoré prebiehali v minulosti súbežne v rovnakom čase.

Použiješ ho vtedy, keď opisuješ dva deje, kde jeden dej do druhého nezasahoval a obidva deje prebiehali nezávisle od seba.

Tieto vety môžu, ale aj nemusia, obsahovať spojky „while“ (zatiaľ čo), alebo „at the same time“ (zatiaľ čo).

 

Past continuous použitie:

Veta v angličtine Preklad
I was reading a book while he was making dinner. Čítala som si knihu, zatiaľ čo on varil večeru.
While Eric was studying, Tom was watching TV. Zatiaľ čo sa Erik učil, tak Tom pozeral televíziu.
While I was washing the dishes, she was drying them. Kým som ja umýval riad, ona ho utierala.
We were playing computer games and at the same time you were watching a football match. Hrali sme sa počítačové hry a v tom istom čase ste vy pozerali futbalový zápas.

 

Popis atmosféry / situácie v minulosti

Minulý čas priebehový sa často používa aj na popis situácie alebo atmosféry, ktorá prebiehala v danom čase na danom mieste v minulosti.

V tomto prípade sa jedná o rad súčasne prebiehajúcich dejov alebo činností, ktoré slúžia na to, aby si opísal atmosféru v určitom čase v minulosti.

 

Viem, že to môže znieť komplikovane, preto si pozri príklady toho, čo mám na mysli:

Veta v angličtine Preklad
When I walked into the classroom, several students were busily writing homework, some were playing on the phones, two boys were yelling and chasing each other, and only a few of the students were waiting quietly. Keď som prišiel do triedy, niekoľko študentov bolo zaneprázdnených písaním domácej úlohy, niektorí sa hrali na mobiloch, dvaja chlapci kričali a naháňali sa a iba niekoľko študentov čakalo v tichosti.
When I came to work in the morning, the boss was taking a day off, a customer was complaining to my colleague, she was explaining the situation, the radio was playing, and a phone was ringing. Keď som ráno prišiel do práce, šéf mal deň voľna, zákazník sa sťažoval kolegyni, ona sa snažila situáciu vysvetliť, hralo rádio a zvonil telefón.

Takýto opis atmosféry alebo pozadia príbehu v minulosti je vlastne detailnejší opis súčasne prebiehajúcich minulých dejov, podobne ako to bolo v predchádzajúcom bode „Súčasne prebiehajúce deje“.

 

Notoricky sa opakujúce deje z minulosti

Past continuous - minulý čas priebehový - použitie 5: Notoricky sa opakujúce deje z minulosti

Minulý čas priebehový použiješ aj pri činnostiach a dejoch, ktoré sa v minulosti notoricky opakovali.

Keď hovoríme o notorickej činnosti, znamená to, že bola všeobecne známa.

V tomto prípade sa vo vete môžu používať príslovky ako „always“ (vždy) alebo „constantly“ (neustále).

Často sa tým vyjadruje niečo šokujúce alebo dráždivé, čo sa v minulosti opakovalo.

Hovoriaci sa tým snaží vyjadriť nespokojnosť s dejom, ktorý sa v minulosti často opakoval.

Pri použití prísloviek si daj pozor na to, aby si ich umiestnil medzi pomocné sloveso „to be“ a „sloveso+ing“.

 

Pozrime sa na to, ako to vyzerá v praxi na týchto past continuous vetách:

Veta v angličtine Preklad
When he was young, he was always losing his things. Keď bol mladý, tak vždy strácal svoje veci. (stávalo sa mu to veľmi často)
She was always coming to class as the last one. Vždy prichádzala do triedy ako posledná.
My cousin was constantly biting her nails when she was a teen. Moja sesternica si stále obhrýzala nechty, keď bola teenager.
He was constantly asking questions when he learned how to talk. Neustále sa pýtal nejaké otázky, keď sa naučil rozprávať.

 

Dej prebiehal dlhšiu dobu v minulosti

Past continuous - minulý čas priebehový - použitie 6: Dej prebiehal dlhšiu dobu v minulosti

Minulý čas priebehový použiješ aj v prípade, že chceš upozorniť na dobu, počas ktorej dej trval.

Tým, že vo vete použiješ minulý čas priebehový, tak zdôrazníš dĺžku priebehu deja.

Na zdôraznenie sa vo vete môžu objaviť príslovky ako: „all day“ (celý deň), „all morning“ (celé ráno), „all night“ (celú noc).

V tomto prípade môžu byť vety myslené aj v zveličenom „prehnanom“ význame, keď chceš zdôrazniť dĺžku činnosti. Podobne, ako keď v slovenčine povieš, že niečo trvalo „celú večnosť“ a myslíš to obrazne.

 

Minulý čas priebehový – príklady:

Veta v angličtine Preklad
I was doing my homework all night. Celú noc som robil domácu úlohu.
She was singing all morning. Spievala si celé ráno.
I was stydying all day long. Celý deň som sa učil.

 

Plány v minulosti

Minulý čas priebehový vieš použiť aj v prípade, že hovoríš o plánoch v minulosti.

Treba si však uvedomiť, že sa jedná o plány z minulosti a z toho dôvodu je potrebné použiť minulý priebehový čas v angličtine na to, aby si tieto plány z minulosti vyjadril v angličtine správne.

Ak chceš vyjadriť plány, ktoré nie sú isté (nie si si istý, či sa plány uskutočnia), tak môžeš použiť väzbu „I was thinking“ (Premýšľal som na tým, že…)

 

Past continuous príklady:

Veta v angličtine Preklad
They were meeting at 6 o’clock and I was already late. Stretli sa o šiestej, a ja som už meškala.
I was thinking of meeting her later. Premýšľal som nad tým, že sa s ňou neskôr stretnem.

 

Kedy sa minulý čas priebehový NEpoužíva

Pri past continuous je dôležité vedieť aj to, kedy ho naopak použiť nesmieš.

Sú dve skupiny situácií, kedy sa minulý priebehový čas v angličtine nepoužíva.

Jedna skupina situácií sú situácie, kedy je jasné, že sa tam hodí iný minulý čas.

Druhá skupina situácií sú rôzne situácie popísané nižšie (pod porovnaním minulých časov).

 

Ako vyjadriť minulosť v angličtine – porovnanie minulých časov v angličtine

V angličtine môžeš vyjadriť minulosť pomocou 4 minulých časov. Aby si mal jasno v tom, ako medzi nich zapadá minulý čas priebehový, tu je ich krátky prehľad:

Minulý čas jednoduchý (Past Simple) použiješ pri činnostiach, ktoré začali aj skončili v minulosti.

Opisuje celý, ukončený dej v minulosti, ktorý prebehol v určitom momente. 

Napríklad:

was at work yesterday. (Bol som včera v práci).

listened to music yesterday evening. (Počúval som hudbu včera večer).

 

Minulý čas priebehový (Past Continuous) používaš, keď chceš vyjadriť, že niekto bol uprostred nejakej situácie alebo deja v určitom čase v minulosti.

Opisuje ukončený dej v minulosti a dôraz je na priebeh činnosti, ktorá v danom momente v minulosti prebiehala. Na dej sa teda pozeráš ako na určitú DOBU na časovej osi.

Napríklad:

The snow was falling all night. (Sneh padal celú noc).

He was watching TV when the phone rang. (Pozeral televízor, keď zazvonil telefón).

 

Predminulý čas jednoduchý (Past Perfect) používaš pri činnostiach, ktoré začali a skončili v minulosti pred inou minulou činnosťou.

Predminulý čas opisuje ukončený dej, ktorý mal viditeľné výsledky v minulosti.

Napríklad:

When we got to the cinema, the film had started. (Keď sme prišli do kina, začal film).

I got to work at 8am but my boss had arrived at 7am. (Dostal som sa do práce o 8 ráno, ale môj šéf dorazil o 7 ráno).

 

Predminulý čas priebehový (Past Perfect Continuous) použiješ pre činnosti, ktoré prebiehali v minulosti dovtedy, kým sa nestala iná činnosť.

Dôraz je na časový úsek, počas ktorého dej prebiehal.

Napríklad:

We had been waiting there for more than two hours when they finally arrived. (Čakali sme tam viac ako dve hodiny, keď konečne prišli).

I was very tired when I got home. I had been working hard all day. (Bol som veľmi unavený, keď som prišiel domov. Celý deň som ťažko pracoval).

 

Kedy sa ešte minulý čas priebehový nepoužíva?

Ide najmä o tieto situácie:

 

Popis zvyku alebo návyku, ktorý skončil v minulosti

Ak hovoríš o dejoch, ktoré boli v minulosti zvykom a opakovali sa, tak je potrebné použiť jednoduchý minulý čas (past simple).

Príklad:

Nesprávna forma Správna forma Preklad
When he was abroad, he was working every day. When he was abroad, he worked every day. Keď bol v zahraničí, každý deň pracoval.

 

Stavové slovesá

Minulý priebehový čas sa v angličtine väčšinou nepoužíva so slovesami, ktoré opisujú určité stavy.

Tým mám na mysli pocity, postoje, vzťahy alebo vlastnosti.

K takýmto slovesám patria:

 • adore – zbožňovať
 • seem – zdať sa
 • understand – rozumieť
 • believe – veriť
 • exist – existovať
 • love – ľúbiť / milovať
 • want – chcieť
 • belong to – patriť
 • know – vedieť
 • need – potrebovať

Napriek tomu, že stav, ktorý opisuješ, aj mohol prebiehať / trvať určitú dobu, je použitie priebehového tvaru slovesa gramaticky nesprávne.

V tomto prípade je správne použiť jednoduchý minulý čas (past simple).

 

Napríklad:

Nesprávna forma Správna forma Preklad
I was needing your help yesterday. I needed your help yesterday. Včera som potreboval tvoju pomoc.
I was believing they were happy together. I believed they were happy together. Verila som, že spolu boli šťastní.
He wasn´t understanding what I was trying to explain. He didn´t understand what I was trying to explain. Nerozumel tomu, čo som sa mu snažila vysvetliť.
At that moment, I was wanting to dissapear. At that moment, I wanted to dissapear. V tom momente som chcela zmiznúť.

 

Hovoríme o stálych dejoch

Minulý čas priebehový použiješ hlavne pri dočasných dejoch.

Pokiaľ sa jedná o deje, ktoré boli v minulosti stále a trvali dlhú dobu, je potrebné použiť past simple – jednoduchý minulý čas.

Na tomto príklade vidíš, ako zmena použitého času zmení aj význam vety, napriek tomu, že je preklad do slovenčiny identický.

Preto je tiež dôležité si tento rozdiel uvedomiť.

Veta v angličtine Preklad Vysvetlenie
worked as a waitress.

(past simple)

Pracovala som ako čašníčka. Pracovala som ako čašníčka dlhšiu dobu, bolo to moje trvalé zamestnanie.
I was working as a waitress.

(past continuous)

Pracovala som ako čašníčka. Pracovala som ako čašníčka prechodne. Napríklad ako brigádnická výpomoc počas leta na dva mesiace.

 

Je v poriadku, keď mi nie je jasné, aký je, kurňajz, rozdiel medzi dočasným dejom a dejom, ktorý bol v minulosti stále a trval dlhú dobu, a notoricky sa opakujúcim dejom?

Pokiaľ s angličtinou ešte len začínaš a past continuous spolu s ostatnou anglickou gramatikou je pre teba ako španielska dedina, tak chcem, aby si vedel, že je to úplne v poriadku.

 

Poučky a informácie v tomto článku sú na úrovni komplexity gramatických poučiek, ktoré si možno pamätáš zo základnej školy.

Čo mám konkrétne na mysli a prečo je to dôležité?

 

Zober si, že keď sa dívaš na poučku, ako je táto, tak jej v podstate rozumieš:

 

Slovesá vyjadrujú dej, činnosť alebo stav osôb, zvierat a vecí.

Delíme ich na:

Podľa významu:

 1. plnovýznamové
  • činnostné (vyjadrujú činnosť)
   • zvratné
    česať sa, umyť sa, učiť sa
   • nezvratné
    čítať, písať, hovoriť, cestovať
  • stavové (vyjadrujú stav)
   • zvratné
    tešiť sa, báť sa, cítiť sa
   • nezvratné
    rásť, ochorieť, kvitnúť
 2. neplnovýznamové (pomocné)
  chcieť, smieť, môcť, vedieť, musieť (=mať povinnosť), byť (=existovať), začať, prestať, stať sa…

Činnostné slovesá ďalej delíme na:

 1. predmetové
  • prechodné (tranzitívne):
   čítať (knihu), variť (polievku), kúpiť (dom)
  • neprechodné (netranzitívne):
   rozprávať sa (s bratom), pripravovať sa (na vyučovanie)
 2. bezpredmetové
  plakať, sedieť, cestovať

 

Keď si si z nej aspoň časť prečítal, tak je ti viacmenej jasné, o čom to je.

Rozumieš, že sú slovesá, ktoré majú slovíčko „sa.“

Je ti viacmenej jasné, že niektoré slovesá vyjadrujú činnosť a iné stav.

Môže to byť pre teba v podstate samozrejmosť, pretože máš so slovenčinou mnohoročnú skúsenosť.

Po slovensky si hovoril roky predtým, než si sa začal učiť slovenskú gramatiku.

 

Ak by sa však toto chcel naučiť Angličan, alebo Američan, tak by tu veru jasné nebolo.

Nemá totiž mnohoročný základ so slovenčinou a so zvratnými slovesami, vďaka ktorému by mu bola takáto poučka zrozumiteľná.

 

Keď ti nie je jasné, aký je rozdiel medzi situáciami, v ktorých je treba použiť past simple a past continuous, tak je to tým, že nemáš dostatočnú praktickú skúsenosť s angličtinou – učíš sa príliš veľa teórie a gramatiky a príliš málo angličtinu používaš.

 

Na to, aby ti bola anglická gramatika jasná a dávala zmysel, nepotrebuješ 6 ročnú skúsenosť s angličtinou. V tomto videu sa dozvieš, ako sa porozumieš anglickej gramatike bez bifľovania a bez robenia gramatických cvičení.

 

Keď vieš, kedy sa používa past continuous…

Keď vieš, kedy sa nepoužíva…

Si pripravený zistiť, ako s ním tvoriť vety, otázky a odpovede.

 

Past continuous tvorba: Ako sa tvorí minulý čas priebehový v angličtine 

Ak si si pozorne prečítal, kedy sa past continuous používa… a ak si si pozrel aj príklady viet, tak už možno tušíš, ako sa bude tvoriť.

Samotná tvorba past continuous nie je náročná, keď pochopíš niekoľko základných pravidiel, ktorými sa riadi.

Veľkým pozitívom je hlavne to, že pri tomto čase sa nemusíš zaťažovať nepravidelnými slovesami ako napríklad pri jednoduchom minulom čase.

Jediné nepravidelné sloveso, ktoré ťa bude pri past continuous zaujímať je pomocné sloveso „to be“, respektíve jeho minulý tvar „was“ a „were“.

Prípadne jeho záporný tvar „wasn´t / was not“ alebo „weren´t / were not“.

+ Preklad Preklad
I was reading. Ja som čítala. I wasn´t / was not reading. Ja som nečítal.
You were reading. Ty si čítal. You weren´t / were not reading. Ty si nečítal.
He/She/It was reading. On čítal/-a/-o. He/She/It wasn´t / was not reading. On nečítal/-a/-o.
We were reading. My sme čítali. We weren´t / were not reading. My sme nečítali.
You were reading. Vy ste čítali. You weren´t / were not reading. Vy ste nečítali.
They were reading. Oni čítali. They weren´t / were not reading. Oni nečítali.

 

Priebeh činnosti bude v tomto prípade vyjadrovať plnovýznamové sloveso, ku ktorému sa pridá prípona „-ing“.

Už o malú chvíľu sa pozrieme na príklady, ale ešte predtým potrebuješ vedieť, aké pravidlá platia pri vytváraní priebehového tvaru slovies.

 

Ako sa tvorí priebehový tvar slovies?

Ako som spomínal vyššie, všeobecné pravidlo je, že sa k plnovýznamovému slovesu pridá prípona „-ing“.

Tu sú príklady slovies, kde pri tvorbe past continuous nedochádza k žiadnej výnimke:

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
feel – cítiť feeling I was feeling sick yesterday. Včera som sa cítil chorý.
work – pracovať working They were working on a farm this summer. Toto leto pracovali na farme.
sleep – spať sleeping He was sleeping at my place today. Dnes spal u mňa doma.

 

Ako môžeš vidieť, tak k základnému tvaru v neurčitku iba jednoducho pridáš na koniec slova príponu „-ing“.

 

Pravopisné výnimky – na toto si daj pozor

Ak však sloveso končí na samohlásku „E“, tak „E“ pri priebehovom tvare zanikne (vynecháš ho) a prípona „-ing“ sa napojí na koncovú spoluhlásku.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Live – žiť living I was living in Bratislava, when I met my boyfriend. Bývala som v Bratislave, keď som stretla svojho priateľa.
Make – urobiť making This time, they were making dinner together. Tentokrát robili večeru spolu.
Have – mať having He was having a good time on the school trip. Na školskom výlete sa dobre zabával.

 

Pri krátkych jednoslabičných slovesách, ktorých posledné 3 hlásky sú spoluhláska – samohláska – spoluhláska, sa posledná spoluhláska zdvojuje a pridá sa k nej prípona „-ing“.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Sit – sedieť sitting The dog was quietly sitting and waiting for his owner. Pes sedel potichu a čakal na svojho majiteľa.
Swim – plávať swimming I was swimming when it started to rain. Plával som, keď začalo pršať.
Plan – plánovať planning They were planning to get married. Plánovali sa zobrať.

 

Môžeš sa však stretnúť so slovesami, ktoré majú v neurčitku dve spoluhlásky. Tu sa nepridáva žiadna ďalšia, ponechávajú sa iba dve – a pridáva sa k nim prípona „-ing“.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Suffer – trpieť suffering I was suffering when I broke my leg. Trpel som, keď som si zlomil nohu.
Happen – stať sa happening What was happening out there? Čo sa tam vonku dialo?
Offer – ponúkať offering I was offering him my help, but he always refused it. Ponúkal som mu svoju pomoc, ale vždy ju odmietol.

 

Posledná spoluhláska sa však nezdvojuje, keď sloveso končí na “ W / X /Z “ alebo keď nie je na poslednej slabike prízvuk.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Fix – opraviť / pripraviť fixing He was fixing sandwiches for lunch when the phone rang. Pripravoval sendviče na obed, keď mu zazvonil telefón.
Enjoy – užívať si enjoying We were enjoying every minute of our trip to Košice. Užívali sme si každú minútu nášho výletu do Košíc.
Snow – snežiť snowing It was snowing all night long. Celú noc snežilo.

 

Ak sloveso končí na „IE“ tak bude mať prípona k slovesu tvar „YING“.

Dá sa to chápať aj tak, že sa koncovka „IE“ zmení na „Y“, ku ktorej sa iba pridá „ING“.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Lie – klamať lying He was lying, I am sure. Klamal, som si tým istá.
Die – zomrieť dying I was dying from laughter. Umieral som od smiechu.
Tie – uviazať tying She was tying her shoelaces when she suddenly passed out. Viazala si šnúrky, keď zrazu odpadla.

 

Tu chcem poznamenať, že koncovka „IE“ sa zmení na „Y“ iba v písanej forme. Výslovnosť sa nemení:

Neurčitok – preklad -ING tvar Výslovnosť neurčitku Výslovnosť -ING tvaru
Lie – klamať lying Láj Lájing
Die – zomrieť dying Dáj Dájing
Tie – uviazať tying Táj Tájing

 

Ak sloveso končí na spoluhlásku – samohlásku – spoluhlásku L, tak sa posledné písmeno L zdvojuje a pridá sa k nemu prípona „-ing“ 

ALE, v americkej angličtine sa posledné „L“ nezdvojuje, ak je prízvuk na prvej slabike slova.

Neurčitok – preklad -ING tvar britská angličtina (UK) -ING tvar americká angličtina (US) Example Príklad
Travel – cestovať travelling traveling They were travelling by train when it started to burn. (UK) Práve cestovali vlakom, keď začal horieť.
Marvel – diviť sa / čudovať sa (v pozitívnom zmysle)

 

marvelling marveling She was marveling at the bouquet she got for her birthday. (US) Rozplývala sa nad kyticou, ktorú dostala na narodeniny.

 

Ak sloveso končí na samohlásku a spoluhlásku „R“, pričom na poslednej slabike je prízvuk, tak v tom prípade sa „R“ zdvojuje.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Refer – odkázať referring Were you referring to this publication? Odkazoval si na túto publikáciu?
Defer – odložiť deferring I was not sleeping, but only deferring the moment of getting up from bed. Nespal som, ale som iba odkladal moment kedy vstanem z postele.

 

Ak sloveso končí na samohlásku a spoluhlásku „R“, pričom posledná slabika nenesie prízvuk, tak v tom prípade sa „R“ nezdvojuje.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Offer – ponúknuť offering I was offering him help, but he refused it. Ponúkal som mu pomoc, ale on ju odmietol.
Suffer – trpieť suffering He was really suffering when he broke his nose. Keď si zlomil nos, tak skutočne trpel.

 

Toto je 8 pravopisných výnimiek, ktoré platia pri vytváraní priebehového tvaru slovies s príponou „-ing“.

Už o chvíľu sa pozrieme na to, ako tieto poznatky využiješ pri tvorení viet v past continuous, ale predtým odpoviem na otázku, ktorú sa v tomto bode pýta v duchu takmer každý študent:

 

To si mám, kurňajz, zapamätať 8 pravopisných výnimiek s 21 rôznymi slovesami?

Takto…

V prvom rade, tých slovies s výnimkou je viac než len 21.

Tu som uviedol iba príklady.

 

To však nie je hlavný problém.

Ten je inde.

 

Ak hľadáš nejaký efektívny rýchlospôsob, ako si tieto výnimky uložiť do pamäte a vedieť ich následne v praxi použiť, tak ťa sklamem, ale žiaden pre teba nemám.

Ako, mohol by si na to využiť pamäťové techniky z môjho kurzu Systém Efektívneho Učenia.

To je kurz pre

 • študentov, ktorí sa potrebujú rýchlo naučiť veľké množstvo informácii
 • pre manažérov, podnikateľov a špecialistov, ktorí sa potrebujú kontinuálne vzdelávať vo svojom odbore
 • a pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o osobný rast

 

Ale aj tak…

 

Naučenie sa týchto výnimiek ti nepomôže používať past continuous v praxi, pretože sa budeš v rozhovoroch sústrediť viac na výnimky, než na to, čo chceš povedať (častý problém študentov, ktorí sa učia angličtinu tradičným spôsobom). 

 

Ak sa však naučiť aj past continuous, aj jeho výnimky, bez toho, aby si sa ich biflil a drvil?

 

Existuje spôsob, ako minulý čas priebehový najprv začať používať a následne, na praktickom používaní, sa naučiť a zapamätať, kedy sa používajú výnimky.

 

V tomto videu o tom hovorím viac informácií.

Ako v past continuous tvoriť vety?

Poďme sa pozrieť najprv na štruktúru vety a potom na konkrétne praktické príklady:

 

Kladná oznamovacia veta v past continuous

Štruktúra kladnej oznamovacej vety v past continuous je nasledovná:

„Osoba/predmet“ + „was / were“ + „plnovýznamové sloveso s príponou -ing“

 

„Osoba / predmet“ vyjadruje činiteľa deja, t.j. kto, alebo čo robil dej.

 

Čo sa týka časovania „was / were“ :

 • „was“ použiješ s 1. a 3. osobou jednotného čísla (I, He, She, It)
 • „were“ použiješ s 2. osobou jednotného čísla (You) a 1., 2. a 3. osobou množného čísla (We, You, They)
Present continuous Prítomný priebehový čas Past continuous Minulý čas priebehový
am working. Ja pracujem. I was working. Ja som pracoval.
You are working. Ty pracuješ. You were working. Ty si pracoval.
He/she/it is working. On/ona/ono pracuje. He/she/it was working. On/ona/ono pracoval/a/o.
We are working. My pracujeme. We were working. My sme pracovali.
You are working. Vy pracujete. You were working. Vy ste pracovali.
They are working. Oni pracujú. They were working. Oni pracovali.

S veľmi podobnou stavbou vety sa môžeš stretnúť pri prítomnom priebehovom čase. Jediný rozdiel je v tom, že minulý čas priebehový využíva pomocné sloveso „to be“ v jeho minulej forme.

 

Daj si pozor na tento rovnaký slovenský preklad

Minulý priebehový čas a minulý jednoduchý čas sa v slovenčine prekladajú rovnako.

Inými slovami, v slovenčine takéto 2 formy minulého času nepoznáme.

 

Vety budú vždy preložené rovnako, tak ako vidíš na obrázku z nižšie.

Past continuous a Past simple - maju rovnaky preklad

Ako už však tušíš, ich význam je odlišný. Prvá forma je v minulom čase jednoduchom, ktorá vyjadruje úplne iný dej.

 

Záporná veta v past continuous

Zápor v past continuous bude tiež využívať sloveso „to be“ v jeho minulej forme.

Jediná zmena je v tom, že potrebuješ použiť jeho záporný tvar.

To znamená, že:

 • „was“ sa zmení na „wasn´t“ alebo „was not“
 • „were“ sa zmení na „weren´t“ alebo „were not“

 

Štruktúra zápornej vety bude v jednotnom čísle:

„Osoba/predmet“ + „wasn’t / was not“ + „plnovýznamové sloveso s príponou -ing“

 

Štruktúra zápornej vety bude v množnom čísle:

„Osoba/predmet“ + „weren’t / were not“ + „plnovýznamové sloveso s príponou -ing“

 

Past continuous príklady:

Oznamovací spôsob Zápor
At 5 o’clock, I was playing football. At 5 o’clock, I wasn´t playing football.
O piatej som hral futbal. O piatej som futbal nehral.

 

Oznamovací spôsob Zápor
Yesterday at this time, he was studying. Yesterday at this time, he was not studying.
Včera o tomto čase sa učil. Včera o tomto čase sa neučil.

 

Oznamovací spôsob Zápor
Kids were lying about their grades. Kids weren´t lying about their grades.
Deti klamali ohľadne ich známok. Deti o svojich známkach neklamali.

 

Oznamovací spôsob Zápor
We were preparing lunch for guests. We were not preparing lunch for guests.
Pripravovali sme obed pre hostí. Nepripravovali sme obed pre hostí.

 

no sir

Nie pane, netelefonoval som…

Pozeral som televíznu show na mojom tablete…

 

Past continuous – otázky

Pri tvorení opytovacích viet znovu využívame minulý tvar slovesa “to be“, t.j. „was“ a „were“.

Použiť môžeš aj ich záporné tvary „wasn´t“ a „weren´t“, ak chceš položiť zápornú otázku.

 

Štruktúra past continuous otázky bude vyzerať nasledovne:

„Was“ / „were“ + „osoba/ predmet“ + „plnovýznamové sloveso s príponou -ing“

 

To, čo si pri tvorení otázok potrebuješ zapamätať je, že pomocné sloveso dávaš ešte pred osobu, na začiatok vety.

 

Kladné past continuous príklady viet:

Was reading? Čítala som? Were we reading? Čítali sme?
Were you reading? Čítal si? Were you reading? Čítali ste?
Was he reading? Čítal? Were they reading? Čítali?

 

Záporné past continuous vety:

Wasn´treading? Nečítala som? Weren´t we reading? Nečítali sme?
Weren´t you reading? Nečítal si? Weren´t you reading? Nečítali ste?
Wasn´t he reading? Nečítal? Weren´t they reading? Nečítali?

 

V prípade, že vo vete použiješ aj opytovacie zámeno, tak ho umiestniš ešte pred pomocné sloveso.

Príkladové vety s opytovacím zámenom:

Veta v angličtine Preklad Veta v angličtine Preklad
What was I thinking? Nad čím som premýšľala? Where were they going? Kam išli?
What were you reading? Čo si čítal? Why were you drinking? Prečo ste pili?
When was he studying? Kedy sa učil? Who were they talking to? S kým sa rozprávali?

 

Krátka odpoveď v past continuous

Pri tvorení krátkej odpovede v past continuous sa tiež nezaobídeš bez pomocného slovesa „to be“.

 

Pri kladnej „YES“ odpovedi použiješ minulý tvar „was“ alebo „were“.

Pri zápornej „NO“ odpovedi použiješ naopak záporný tvar „wasn´t“ alebo „weren´t“.

 

V tomto prípade sa pomocné sloveso umiestni vždy na posledné miesto vo vete (viď tabuľka nižšie).

 

Past continuous použitie (krátka odpoveď):

Anglická otázka Krátka kladná odpoveď Krátka záporná odpoveď –
Were you working? Yes, I was. No, I wasn´t.
Were they travelling? Yes, they were. No, they weren´t.

Výhodou takýchto krátkych áno/nie odpovedí je, že vo vete nepotrebuješ vyjadriť aj plnovýznamové sloveso, ktoré bolo použité aj v otázke.

 

Vety v past continuous – zhrnutie s príkladmi

V tabuľke nižšie nájdeš krátke zhrnutie toho, ako tvoriť kladnú vetu, zápornú vetu, opytovaciu vetu a skrátené áno/nie odpovede v past continuous – minulom priebehovom čase.

Kladná veta Záporná veta Otázka Skrátené odpovede
I was playing tennis. I wasn´t playing tennis. Was I playing tennis? Yes, I was. /

No, I wasn´t.

You were sleeping. You weren´t sleeping. Were you sleeping? Yes, you were. /

No, you weren’t.

He was talking. He wasn´t talking. Was he talking? Yes, he was. /No, he wasn´t.
She was reading. She wasn´t reading. Was she reading? Yes, she was. /

No, she wasn´t.

We were eating. We weren´t eating. Were we eating? Yes, we were. /

No, we weren´t.

You were moving out. You weren´t moving out. Were you moving out? Yes, you were. /

No, you weren’t.

They were singing. They weren´t singing. Were they singing? Yes, they were. /

No, they weren´t.

 

Takže..

Zatiaľ sme prešli všetko ohľadne toho:

 1. kedy sa používa minulý čas priebehový
 2. čo potrebuješ vedieť na to, aby si ho vedel vytvoriť
 3. aké pravidlá platia pri tvorení jednotlivých druhov viet

To znamená, že nám zostáva prejsť to, ako sa ho naučiť používať.

 

Ako sa naučiť používať past continuous – minulý čas priebehový v angličtine

Ak ti je jasné všetko, čo bolo doteraz spomenuté v tomto článku, tak si pripravený na to, aby si minulý čas priebehový začal používať v praxi.

Tu je niekoľko tipov a cvičení, ktoré ti s tým pomôžu lepšie než biflovanie:

 

Krátke cvičenie na tvorenie priebehového tvaru slovies

Účelom tohto cvičenia nie je tréning minulého priebehového času, ale ide čisto o tréning tvorenia priebehového tvaru slovies.

Cvičenie pozostáva zo 6 otázok, ktoré sú zámerne postavené tak, aby si v odpovedi použil priebehový tvar slovesa.

Pri každej otázke sa snaž vymenovať čo najviac slovies a činností, ktoré ťa k nej napadnú, aby si si tvorenie priebehového tvaru dostatočne natrénoval.

Podľa toho, kde sa v angličtine nachádzaš, môžeš s cvičením pracovať tak, že:

 1. odpovedáš celými rozvitými vetami (stredne pokročilí)
 2. iba jednoducho vymenuješ činnosti, ktoré ťa napadnú, bez toho, aby si tvoril celé vety (začiatočníci)

 

What do you always avoid doing until the last minute?

Robeniu čoho sa vždy vyhýbaš až do poslednej minúty?

 

What are some things you enjoy doing every day? How about every week?

Ktoré veci robíš rád každý deň? A ktoré každý týždeň?

 

Is there anything you have quit recently?

Akú vec si v poslednej dobe prestal robiť?

 

What do you miss most about your childhood?

Čo ti na tvojom detstve najviac chýba?

 

What do you often discuss with your friends when you hang out with them?

Keď si s priateľmi vonku, tak o čom sa najčastejšie rozprávate?

 

What is something you are thinking of doing next year?

Čo by si chcel spraviť budúci rok?

 

Zábavný opis obrázkov – What were they doing?

Technikou opisovania obrázkov natrénuješ používanie past continuous zábavným spôsobom, pri ktorom si vieš dokonca aj oddýchnuť.

Postup je takýto:

 1. Nájdi si obrázok, s ktorým budeš pracovať. Je dôležité, aby boli na obrázku ľudia, ktorí vykonávajú nejakú činnosť. Pre takýto účel je výborné použiť aj maľby, ktoré vyobrazujú rôzne udalosti z histórie a nachádzajú sa na nich ľudia. Jednu takú použijem ako príklad nižšie.
 2. Zober si obrázok a zamysli sa nad tým, čo tí ľudia na obrázku vtedy robili. Po anglicky: „What were they doing?“ Pri takto položenej otázke je pre teba prirodzené použiť minulý priebehový čas.
 3. Vety môžu byť aj absurdné a smiešne. Fantázii sa medze nekladú. Podstatné je hlavne to, aby sa ti používanie past continuous dostalo „pod kožu“ a ty si ho vedel používať úplne spontánne, tak ako keď použiješ minulý čas v slovenčine.

S touto technikou vieš pracovať dvomi rôznymi spôsobmi:

 1. Môžeš ju robiť sám so sebou, ak preferuješ skôr individuálne učenie.
 2. Môžeš ju robiť v skupine alebo vo dvojici a pri vymýšľaní viet sa budete striedať. Učenie tak dostane iný rozmer a so správnymi ľuďmi sa pri tom vieš zabaviť tak, že si ani neuvedomíte, že sa vlastne učíte používať minulý čas.

 

Poďme sa pozrieť na to, ako takýto opis obrázku vyzerá v praxi.

Pre tento účel som sa rozhodol použiť obrázok nástennej maľby od rusko-amerického maliara a profesora umenia, ktorý sa volal Victor Mikhail Arnautoff. Pôsobil v San Franciscu od roku 1925 do 1963.

Táto konkrétna maľba sa volá „City Life“ (mestský život). Vznikla v roku 1933 a je na nej vyobrazená ulica San Francisca v období, keď bola v Amerike Veľká Hospodárska kríza.

city life

Keď sa na maľbu pozrieš, tak je na prvý pohľad jasné, že zobrazuje veľké množstvo ľudí, ktorí sa venujú rôznym veciam a činnostiam.

Preto je práve takáto maľba vhodná na tréning používania minulého priebehového času.

Zobrazuje činnosti, ktoré súbežne prebiehali v minulosti na danom mieste v San Franciscu.

 

Nižšie je maľba zobrazená viac zblízka, aby si jednotlivých ľudí videl lepšie.

Cvičenie začneš jednoducho s tým, že sa opýtaš: „What were they doing?“ (Čo (vtedy) robili?), a opisuješ, čo ktorý človek / skupinka ľudí na maľbe robí.

Pod každým je niekoľko viet spolu s prekladom do slovenčiny.

 

Ďalšie past continuous vety môžeš vytvoriť ty.

Ľavá strana maľby:
city life 2

Príklad:

There was a car accident, so people were rushing to help.

Stala sa autonehoda, takže ľudia sa náhlili poskytnúť pomoc.

 

Workers were busy working.

Robotníci boli zaneprázdnení prácou.

 

The little boy was eating candy.

Malý chlapec jedol sladkosť.

 

Pravá strana maľby:

city life 3

Príklad:

Some people were going to cinema to see Charlie Chaplin, acting in the movie City lights.

Niektorí ľudia išli do kina na Charlieho Chaplina, ktorý hral vo filme Svetlá veľkomesta.

 

The man with a brown coat was reading a newspaper.

Muž v hnedom kabáte čítal noviny.

 

A workman was carrying supplies to the wine store.

Pracovník niesol tovar do obchodu s vínom.

 

Ďalšie past continuous vety môžeš tvoriť ty.

 

Čítaj knihy v angličtine

Keď chceš zlepšiť tvoj pravopis, potrebuješ čítať knihy, texty a články v angličtine.

Čítanie je nesmierne dôležité a nedá sa nahradiť žiadnou inou činnosťou.

 

V angličtine sa totiž slová inak čítajú a inak píšu a bez čítania neexistuje, aby si si zapamätal pravopis každého jedného slovíčka.

 

Prečo čítať knihy v angličtine?

 

Reálna angličtina

Moderné romány obsahujú skutočné príklady toho, akým spôsobom sa v dnešnej dobe používa anglický jazyk.

Ich čítanie ti pomôže osvojiť si to, ako sa dajú vyjadriť rôzne emócie, myšlienky, nápady.

V takýchto knihách nájdeš aj príklady skutočnej komunikácie v angličtine, s akou sa budeš stretávať aj reálne vo svete.

 

Slovná zásoba

Vďaka čítaniu kníh si tiež budeš rozširovať svoju slovnú zásobu v angličtine. Slová budeš vidieť priamo v kontexte, čím im ľahšie porozumieš a aj si ich ľahšie zapamätáš.

Výhodou je aj to, že uvidíš, ako sa rôzne slová a frázy objavujú v konverzácii.

Čítaním sa tak vieš v anglickom jazyku zlepšovať, aj keď si v angličtine pokročilý.

 

Ako postupovať, keď chceš začať s čítaním kníh v angličtine?

 

Nájdi knihu, ktorá ťa skutočne zaujíma

Keď chceš čítať knihy v angličtine, tak je dôležité, aby ťa kniha skutočne bavila.

Na začiatok si môžeš vybrať spomedzi tvojich obľúbených kníh takú, ktorá má zahraničného autora (a je teda preložená aj do angličtiny).

 

Uisti sa, že úroveň angličtiny je pre teba vhodná

Keď si vyberáš knihu, potrebuješ si vybrať takú, ktorá pre teba nebude ani príliš náročná, ale ani príliš jednoduchá.

Ako to zistíš?

Jednoducho si prečítaj prvé 2-3 strany z knihy (internetové kníhkupectvá majú pri každej knihe jej krátku ukážku).

Pokiaľ si na každej strane našiel viac ako 10 nových slovíčok, tak bude pre teba lepšie si vybrať jednoduchšiu knihu.

 

Čítanie ťa má v prvom rade baviť. Inak v ňom nebudeš pokračovať.

Pokiaľ v angličtine ešte nie si pokročilý a z bežná literatúra je pre teba príliš náročná, tak môžeš siahnuť po knihách, ktoré sú napísané zjednodušene a sú spracované podľa úrovne angličtiny.

 

To znamená, že aj ak si úplný začiatočník, tak si vieš vybrať knihu, ktorá bude obsahovať primerane náročnú slovnú zásobu (aby ťa takéto čítanie bavilo).

 

Vyskúšaj dvojjazyčné knihy

Výhodou dvojjazyčných kníh je to, že majú zväčša na jednej strane originálny text v angličtine a na druhej strane je preklad do slovenčiny.

Takže, ak niečomu nebudeš rozumieť, stačí sa pozrieť na druhú stranu, nájsť preklad slovíčka alebo frázy, ktorej si nerozumel a jednoducho pokračuješ v čítaní ďalej.

Dvojjazyčné knihy sú tiež dosť rozšírené. Tu je eshop, kde si môžeš vybrať z viac než 400 titulov.

Ak by si chcel mať ešte väčší výber, tak v češtine ich vieš nájst omnoho viac. Ale to ti odporúčam iba v tom prípade, ak ti český jazyk nerobí problém.

 

 

Čo spraviť, keď sa potrebuješ dostať na úroveň, môžeš začať čítať knihy v angličtine, aby si porozumel tomu, ako sa angličtina používa v praxi a na tom základe porozumel past continuous?

Pokiaľ máš pocit, že za naučením minulého priebehového času a celkovo časov v angličtine je zvyčajne veľké množstvo driny, tak je to pravda.

Veď aj tento návod má skoro 30 strán… a to je len jeden čas z anglických časov, pre ktoré tvorím takéto návody.

 

Učenie minulého priebehového času môže byť za bežných okolností… neľahké.

 

A to aj napriek tomu, že som ti v tomto článku ukázal niekoľko zaujímavých techník, ktoré sú alternatívou oproti bifľovaniu, či robeniu nudných gramatických cvičení.

Ako celé učenie časov v angličtine zjednodušiť a skrátiť?

 

Pozri…

Asi už tušíš, že biflenie tejto poučky nie je správna cesta:

Minulý čas priebehový použiješ, ak hovoríš o činnosti, ktorá prebiehala v minulosti dlhšiu dobu a bola prerušená jednorazovou krátkou činnosťou, použiješ ho ďalej, ak chceš vyjadriť, že nejaký dej začal a aj skončil pred určitým časom v minulosti, použiješ ho aj v tom prípade, ak v jednej vete opisuješ činnosti, ktoré prebiehali v minulosti súbežne v rovnakom čase, použiješ ho aj pri činnostiach a dejoch, ktoré sa v minulosti notoricky opakovali, použiješ ho v prípade, že chceš upozorniť na dobu, počas ktorej dej trval a použiješ ho v prípade, že hovoríš o plánoch v minulosti.

 

A to ani v prípade, keď k tomu dodáš, že…

Minulý priebehový čas sa v angličtine nepoužíva, keď hovoríš o dejoch, ktoré boli zvykom v minulosti a opakovali sa, nepoužíva sa so stavovými slovesami a nepoužíva sa, keď hovoríme o stálych dejoch.

 

Čo s tým…

 

Ako sa naučiť anglickú gramatiku bez bifľovania a robenia gramatických cvičení:

Keď som chodil na strednú, tak boli pre mňa klasické hodiny angličtiny nuda.

Istý čas som si dokonca myslel, že sa na angličtinu vykašlem.

 

Zmena nastala v roku 2009, kedy som sa po prvýkrát stretol s technikami efektívneho učenia.

Vďaka nim som sa naučil nielen angličtinu, ale tiež španielčinu a základy francúzštiny, polštiny a niečo z portugalčiny.

 

Keďže som si zažil, že sa jazyky dajú učiť efektívnejšie, vytvoril som po strednej (v roku 2012) online kurz Hackol som jazyky – prvý slovenský online kurz s technikami efektívneho učenia cudzích jazykov.

 

Tento kurz som následne vylepšoval, keďže som v roku 2013 prišiel na prelomový objav:

 

Väčšina problémov s učením anglickej gramatiky má spoločnú koreňovú príčinu.

 

Keď ju objavíš a správnym spôsobom odstrániš, úplne sa vyhneš bifľovaniu a nudnému robeniu gramatických cvičení.

V mojom Online kurze AngličtinaRýchlo (ktorý je postavený na základoch kurzu Hackol som jazyky) nájdeš lekcie, vďaka ktorým sa

 1. naučíš všetku potrebnú anglickú gramatiku,
 2. skutočne jej porozumieš
 3. a naučíš sa ju používať v praxi

a urobíš to bez bifľovania, bez gramatických cvičení a dokonca bez techník spomenutých v tomto článku.

 

Pozri si toto video, v ktorom vysvetľujem, ako to funguje.


Martin Hlinka
Martin Hlinka už od roku 2011 prináša na Slovensko techniky efektívneho učenia, o ktorých sa prostredníctvom jeho webov dozvedelo viac ako trištvrte milióna ľudí. Je autorom kníh a kurzov, ktorými si prešlo vyše 3000 klientov. Verí, že gramotní 21. storočia sú tí, ktorí sa vedia učiť a vzdelávať a že každý sa môže naučiť učiť sa a vzdelávať sa. Preto pomáha študentom a profesionálom vzdelávať sa rýchlejšie a lepšie. A vďaka technikám efektívneho učenia umožňuje naučiť sa angličtinu a iné cudzie jazyky aj ľuďom, ktorí na jazyky „nemali talent.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.