+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso begin

začať, začínať

Infinitive beginA2
Past Simple began
Past Participle begun

put – put – put

Nepravidelné sloveso begin

Vety s nepravidelným slovesom begin

1. Forma: Sloveso begin – prítomný čas jednoduchý

I hope it doesn’t begin to snow when we go out.

Dúfam, že nezačne snežiť, keď pôjdeme von.

I hope that some changes for the better will begin soon.

Dúfam, že niektoré zmeny k lepšiemu začnú čoskoro.

2. Forma: sloveso began – minulý čas jednoduchý

Our problems began when dad lost his job.

Naše problémy začali, keď otec stratil prácu.

Her career began when she was still at university.

Jej kariéra začala, keď bola ešte na univerzite.

When we reached the top of the mountains, it began to snow.

Keď sme sa dostali na vrchol hôr, začalo snežiť.

3. Forma: sloveso begun – minulé príčastie

The movie´s just begun.

Film práve začal.

Aneta´s recently begun to behave in a strange way.

Aneta sa začala nedávno správať zvláštne.

4. Forma: sloveso beginning – prítomný čas priebehový

Now I am beginning to understand why you left her.

Teraz začínam rozumieť, prečo si ju opustil.

It´s beginning to snow.

Začína snežiť.

Definícia nepravidelného slovesa begin

Anglicky

VERB

(used without object), began, begun, begin·ning.

  • to proceed to perform the first or earliest part of some action; commence; start:
  • The story begins with their marriage.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), začať, začal, začína, začínať.

  • pristúpiť k prvej alebo úvodnej časti nejakej akcie; začať; odštartovať:
  • Príbeh začína ich manželstvom.

 

Synonymá slovesa begin (vo význame „start“)

commence create do
establish found go ahead
go into inaugurate initiate
introduce launch lead

Synonymá slovesa begin (vo význame „come into being; become functional“)

appear come out commence
emerge enter happen

Antonymá slovesa begin (vo význame „start“)

cease close conclude

Antonymá slovesa begin (vo význame „come into being; become functional“)

complete disappear end

Časovanie nepravidelného slovesa begin

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I begin

you begin

he/she/it begins

we begin

they begin

you begin

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I began

you began

he/she/it began

we began

they began

you began

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will begin

you will begin

he/she/it will begin

we will begin

they will begin

you will begin

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have begun

you have begun

he/she/it has begun

we have begun

they have begun

you have begun

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had begun

you had begun

he/she/it had begun

we had begun

they had begun

you had begun

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have begun

you will have begun

he/she/it will have begun

we will have begun

they will have begun

you will have begun

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am beginning

you are beginning

he/she/it is beginning

we are beginning

they are beginning

you are beginning

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was beginning

you were beginning

he/she/it was beginning

we were beginning

they were beginning

you were beginning

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be beginning

you will be beginning

he/she/it will be beginning

we will be beginning

they will be beginning

you will be beginning

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been beginning

you have been beginning

he/she/it has been beginning

we have been beginning

they have been beginning

you have been beginning

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been beginning

you had been beginning

he/she/it had been beginning

we had been beginning

they had been beginning

you had been beginning

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been beginning

you will have been beginning

he/she/it will have been beginning

we will have been beginning

they will have been beginning

you will have been beginning

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would begin

you would begin

he/she/it would begin

we would begin

they would begin

you would begin

Conditional perfect

I would have begun

you would have begun

he/she/it would have begun

we would have begun

they would have begun

you would have begun

Conditional present progressive

I would be beginning

you would be beginning

he/she/it would be beginning

we would be beginning

they would be beginning

you would be beginning

Conditional perfect progressive

I would have been beginning

you would have been beginning

he/she/it would have been beginning

we would have been beginning

they would have been beginning

you would have been beginning

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you begin

we Let’s begin

you begin

Negative
Negatívny

you don’t begin

we don’t begin

you don’t begin