+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso mean

myslieť, znamenať, mať na mysli

Infinitive meanA2
Past Simple meant
Past Participle meant

put – put – put

Nepravidelné sloveso mean

Vety s nepravidelným slovesom mean

1. Forma: Sloveso mean – prítomný čas jednoduchý

What do you mean about her?

Čo si o nej myslíš?

Your promises mean nothing to me.

Tvoje sľuby pre mňa nič neznamenajú.

His approval means we can go ahead with the project.

Jeho súhlas znamená, že môžeme pokračovať s projektom.

2. Forma: sloveso meant – minulý čas jednoduchý

His help meant a lot to me.

Jeho pomoc znamenala pre mňa veľa.

3. Forma: sloveso meant– minulé príčastie

I’ve never meant to hurt you.

Nikdy som nemal v úmysle ti ublížiť.

4. Forma: sloveso meaning – prítomný čas priebehový

Do you know the meaning of this word?

Vieš, čo to slovo znamená?

Definícia nepravidelného slovesa mean

Anglicky

VERB

(used with object), meant, mean·ing.

  • to have in mind as one’s purpose or intention; intend:
  • I meant to compliment you on your work.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), myslieť.

  • mať na mysli, ako niečí účel alebo zámer; zamýšľať:
  • Chcel som vás pochváliť za vašu prácu.

Synonymá slovesa mean (vo význame „signify, convey“)

determine imply indicate
involve promise say

Synonymá slovesa mean (vo význame „have in mind; intend“)

aim anticipate design
expect make plan

Antonymá slovesa mean (vo význame „signify, convey“)

ignore

Antonymá slovesa mean (vo význame „have in mind; intend“)

deny refuse neglect

Časovanie nepravidelného slovesa mean

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I mean

you mean

he/she/it means

we mean

they mean

you mean

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I meant

you meant

he/she/it meant

we meant

they meant

you meant

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will mean

you will mean

he/she/it will mean

we will mean

they will mean

you will mean

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have meant

you have meant

he/she/it has meant

we have meant

they have meant

you have meant

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had meant

you had meant

he/she/it had meant

we had meant

they had meant

you had meant

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have meant

you will have meant

he/she/it will have meant

we will have meant

they will have meant

you will have meant

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am meaning

you are meaning

he/she/it is meaning

we are meaning

they are meaning

you are meaning

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was meaning

you were meaning

he/she/it was meaning

we were meaning

they were meaning

you were meaning

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be meaning

you will be meaning

he/she/it will be meaning

we will be meaning

they will be meaning

you will be meaning

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been meaning

you have been meaning

he/she/it has been meaning

we have been meaning

they have been meaning

you have been meaning

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been meaning

you had been meaning

he/she/it had been meaning

we had been meaning

they had been meaning

you had been meaning

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been meaning

you will have been meaning

he/she/it will have been meaning

we will have been meaning

they will have been meaning

you will have been meaning

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would mean

you would mean

he/she/it would mean

we would mean

they would mean

you would mean

Conditional perfect

I would have meant

you would have meant

he/she/it would have meant

we would have meant

they would have meant

you would have meant

Conditional present progressive

I would be meaning

you would be meaning

he/she/it would be meaning

we would be meaning

they would be meaning

you would be meaning

Conditional perfect progressive

I would have been meaning

you would have been meaning

he/she/it would have been meaning

we would have been meaning

they would have been meaning

you would have been meaning

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you mean

we Let’s mean

you mean

Negative
Negatívny

you don’t mean

we don’t mean

you don’t mean