+421 948 001 132

Nepravidelné sloveso take

vziať, zobrať, trvať, užiť

Infinitive takeA2
Past Simple took
Past Participle taken

put – put – put

Nepravidelné sloveso take

Vety s nepravidelným slovesom take

1. Forma: Sloveso take – prítomný čas jednoduchý

It takes me half an hour to get to school.

Trvá mi pol hodinu dostať sa do školy.

We always takes our children with us when we go away for longer than a month.

Vždy berieme naše deti so sebou, keď odchádzame preč na dlhšie ako mesiac.

2. Forma: sloveso took – minulý čas jednoduchý

My boyfriend took me to the theater last weekend.

Minulý víkend ma môj priateľ zobral do divadla.

3. Forma: sloveso taken – minulé príčastie

Have you taken your medicine today?

Užil si dnes tvoje lieky?

4. Forma: sloveso taking – prítomný čas priebehový

I´ve had enough! I am taking the children and moving out!

Mám dosť! Beriem deti a sťahujem sa preč!

Definícia nepravidelného slovesa take

Anglicky

VERB

(used with object), took, taken tak·ing.

  • to get into one’s hold or possession by voluntary action:
  • to take a cigarette out of a box;
  • to take a pen and begin to write.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), vziať.

  • dobrovoľne sa stať držiteľom alebo majiteľom niečoho:
  • vziať si cigaretu z krabice;
  • vziať pero a začať písať.

Synonymá slovesa take (vo význame „get; help oneself to“)

arrest capture collect
earn grab pick up

Synonymá slovesa take (vo význame „steal“)

lift pick up seize

Synonymá slovesa take (vo význame „buy; reserve“)

choose draw get
pick select book

Synonymá slovesa take (vo význame „endure“)

accept go hold
receive stand welcome

Synonymá slovesa take (vo význame „consume“)

devour down drink

Synonymá slovesa take (vo význame „accept, adopt; use“)

bring do enjoy
have include like

Synonymá slovesa take (vo význame „understand“)

accept consider expect
feel follow hold

Synonymá slovesa take (vo význame „win; be successful“)

beat work operate

Synonymá slovesa take (vo význame „carry, transport; accompany“)

back bring conduct
drive lead move

Synonymá slovesa take (vo význame „captivate, enchant“)

draw allure attract

Synonymá slovesa take (vo význame „require“)

ask need crave

Synonymá slovesa take (vo význame „subtract“)

remove deduct discount

Synonymá slovesa take (vo význame „cheat, deceive“)

beat do bamboozle

Synonymá slovesa take (vo význame „contract, catch“)

draw get derive

Antonymá slovesa take (vo význame „get; help oneself to“)

drop fail free

Antonymá slovesa take (vo význame „steal“)

drop give lower

Antonymá slovesa take (vo význame „buy; reserve“)

refuse reject cancel

Antonymá slovesa take (vo význame „endure“)

disagree stop turn away

Antonymá slovesa take (vo význame „consume“)

abstain add avoid

Antonymá slovesa take (vo význame „accept, adopt; use“)

destroy direct exclude

Antonymá slovesa take (vo význame „understand“)

abandon discard ignore

Antonymá slovesa take (vo význame „win; be successful“)

fail lose stop

Antonymá slovesa take (vo význame „carry, transport; accompany“)

discourage dissuade leave

Antonymá slovesa take (vo význame „captivate, enchant“)

bore depress repel

Antonymá slovesa take (vo význame „require“)

abstain be honest dodge

Antonymá slovesa take (vo význame „subtract“)

increase raise give

Antonymá slovesa take (vo význame „cheat, deceive“)

lose hold keep

Antonymá slovesa take (vo význame „contract, catch“)

avoid lose offer

Časovanie nepravidelného slovesa take

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I take

you take

he/she/it takes

we take

they take

you take

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I took

you took

he/she/it took

we took

they took

you took

Future simple
Budúci čas jednoduchý

I will take

you will take

he/she/it will take

we will take

they will take

you will take

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have taken

you have taken

he/she/it has taken

we have taken

they have taken

you have taken

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had taken

you had taken

he/she/it had taken

we had taken

they had taken

you had taken

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have taken

you will have taken

he/she/it will have taken

we will have taken

they will have taken

you will have taken

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am taking

you are taking

he/she/it is taking

we are taking

they are taking

you are taking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was taking

you were taking

he/she/it was taking

we were taking

they were taking

you were taking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be taking

you will be taking

he/she/it will be taking

we will be taking

they will be taking

you will be taking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect cont.
Predprítomný čas priebehový

I have been taking

you have been taking

he/she/it has been taking

we have been taking

they have been taking

you have been taking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been taking

you had been taking

he/she/it had been taking

we had been taking

they had been taking

you had been taking

Future perfect cont.
Predbudúci čas priebehový

I will have been taking

you will have been taking

he/she/it will have been taking

we will have been taking

they will have been taking

you will have been taking

 

Conditional – Podmieňovací spôsob

Conditional present

I would take

you would take

he/she/it would take

we would take

they would take

you would take

Conditional perfect

I would have taken

you would have taken

he/she/it would have taken

we would have taken

they would have taken

you would have taken

Conditional present progressive

I would be taking

you would be taking

he/she/it would be taking

we would be taking

they would be taking

you would be taking

Conditional perfect progressive

I would have been taking

you would have been taking

he/she/it would have been taking

we would have been taking

they would have been taking

you would have been taking

Imperative – Rozkazovací spôsob

Positive
Pozitívny

you take

we Let’s take

you take

Negative
Negatívny

you don’t take

we don’t take

you don’t take