+421 948 001 132

Nepravidelné slovesá

SlovesoPast SimplePast ParticiplePreklad
arise
C1
arosearisenvzniknúť/vyplynúť
awake
B1
awokeawokenprebudiť/zobudiť sa/bdieť
bear
B2
boreborn/bornenosiť/znášať/narodiť sa
beat
B1
beatbeatenporaziť/biť/udrieť
become
A2
becamebecomestať sa
begin
A2
beganbegunzačať
bend
B2
bentbentohnúť/zohnúť/skrčiť
bet
C1
betbetpodať/staviť sa
bind
C2
boundboundviazať/spútať/spájať
bite
B1
bitbittenhrýzť/poštípať/popáliť
bleed
B1
bledbledkrvácať
blow
B1
blewblownfúkať
break
A2
brokebrokenrozbiť /zlomiť/ porušiť
breed
B2
bredbredmnožiť/chovať
bring
A2
broughtbroughtpriniesť
build
A2
builtbuiltstavať /budovať
burn
B1
burntburntzhorieť/pripáliť/popáliť/spáliť
buy
A2
boughtboughtkúpiť
cast
B2
castcastvrhať/zhodiť
catch
A2
caughtcaughtchytiť /upútať /stihnúť
choose
A2
chosechosenvybrať/zvoliť
cling
C2
clungclunglipnúť/držať sa/vysieť
come
A2
camecomeprísť
cost
A2
costcoststáť
creep
C2
creptcreptplaziť/ťahať/uchmatnúť
cut
A2
cutcutrezať/krájať/strihať
deal
B2
dealtdealtrozdať/pojednávať/jednať
dig
B1
dugdugryť/kopať
do
A2
diddoneurobiť/robiť
draw
A2
drewdrawnkresliť/rysovať/remízovať/prilákať
dream
A2
dreamtdreamtsnívať
drink
A2
drankdrunkpiť/pripiť
drive
A2
drovedrivenjazdiť/šoférovať/zviezť/priviezť
eat
A2
ateeatenjesť
fall
A2
fellfallenspadnúť/klesnúť
feed
B1
fedfedkŕmiť/živiť
feel
A2
feltfeltcítiť
fight
B1
foughtfoughtbojovať/zápasiť/biť sa
find
A2
foundfoundnájsť/zistiť
flee
C1
fledfledutiecť/uniknúť
fling
C2
flungflungpohadzovať/hádzať
fly
A2
flewflownletieť
forbid
B2
forbadeforbiddenzakázať/nedovoliť
foretell
C2
foretoldforetoldpredpovedať/veštiť
forget
B1
forgotforgottenzabudnúť
forgive
B1
forgaveforgivenodpustiť/prepáčiť
forsake
C2
forsookforsakenzanechať/opustiť
freeze
B1
frozefrozenzamrznúť/zmraziť/vymrznúť
get
A2
gotgotdostať/získať
give
A2
gavegivendať/poskytovať
go
A2
wentgoneísť/odísť
grind
C2
groundgroundmlieť/brúsiť/škrípať
grow
A2
grewgrownrásť/pestovať
hang
B1
hunghungzavesiť/visieť
have
A2
hadhadmať/vlastniť
hear
A2
heardheardpočuť
hide
B1
hidhiddenskrývať/ukrývať
hit
A2
hithitudrieť/zasiahnuť
hold
A2
heldhelddržať/podržať
hurt
A2
hurthurtraniť/poraniť/bolieť/ublížiť
keep
A2
keptkeptzachovať/držať/ponechať
kneel
B2
kneltkneltkľačať
knit
B2
knit/knittedknit/knittedštrikovať/pliesť
know
A2
knewknownpoznať/vedieť/ovládať
lay (put)
C1
laidlaidpoložiť/uložiť/klásť
lead
B2
ledledviesť/sprevádzať/smerovať
leap
C2
leaptleaptskočiť/vyskočiť
learn
A2
learntlearntučiť/naučiť
leave
A2
leftleftodísť/opustiť/nechať
lend
A2
lentlentpožičať/poskytnúť
let
B1
letletnechať/dovoliť
lie
B1
laylainležať/odpočívať
light
B1
litlitrozsvietiť/zosvetliť/rozžiariť/zapáliť
lose
A2
lostloststratiť/prísť o
make
A2
mademadeurobiť/spraviť/vyhotoviť
mean
A2
meantmeantmyslieť/znamenať
meet
A2
metmetstretnúť/poznať sa
pay
A2
paidpaidplatiť/uhradiť/vyplatiť
put
A2
putputpoložiť/dať
quit
B1
quitquitskončiť/prestať/ukončiť
read
A2
readreadčítať
ride
A2
roderiddenjazdiť/viezť/ísť
ring
A2
rangrungzvoniť/zavolať/štrngať
rise
B1
roserisenstúpať/vychádzať/vzrásť
run
A2
ranrunutekať/bežať
saw
C2
sawedsawed/sawnpíliť/prepíliť/rezať/prerezať/odrezať
say
A2
saidsaidpovedať/hovoriť
see
A2
sawseenvidieť/uvidieť/pozrieť
seek
B2
soughtsoughtusiľovať/hľadať/vyhľadávať
sell
A2
soldsoldpredať
send
A2
sentsentposlať/odoslať/vyslať
set
B2
setsetnastaviť
shake
B1
shookshakentriasť/trepať/zatriasť
shed
C2
shedshedzhodiť/zvliekať/rozsypať/pĺznuť
shine
B1
shoneshonesvietiť/žiariť
shoot
B1
shotshotstrielať
show
A2
showedshownukázať/zobraziť/prejaviť
shrink
B2
shrankshrunkscvrknúť/zmenšiť/zbehnúť
shut
A2
shutshutzavrieť/uzavrieť
sing
A2
sangsungspievať
sink
B1
sanksunkponárať/potopiť
sit
A2
satsatsedieť/posadiť sa
slay
C2
slewslainzavraždiť/zabiť
sleep
A2
sleptsleptspať/driemať
slide
B2
slidslidkĺzať/šmýkať
sling
C2
slungslungprehodiť/zavesiť/vyhodiť
speak
A2
spokespokenhovoriť/rozprávať/recitovať
spend
A2
spentspentminúť/stráviť/plytvať
spin
C1
spunspuntočiť
split
B2
splitsplitrozdeliť/rozkrojiť
spread
B2
spreadspreadšíriť/rozniesť/rozložiť
spring
C2
sprangsprungvyskočiť/skočiťť
stand
A2
stoodstoodstáť/postaviť
steal
A2
stolestolenukradnúť/vykradnúť
stick
B1
stuckstuckzapichnúť/pichnúť/pripnúť
sting
C2
stungstungbodnúť/uštipnúť/pichnúť/popáliť
stink
C1
stankstunksmrdieť/zapáchať
strike
B1
struckstrickennaraziť/odbiť/udrieť/bodať
strive
C2
strovestrivenusilovať/snažiť sa/bojovať
swear
B2
sworeswornnadávať/prisahať
sweep
B2
sweptsweptzamiesť/vymiesť
swim
A2
swamswumplávať/preplávať
swing
B2
swungswunghojdať/kývať/mávať
take
A2
tooktakenvziať/zobrať/trvať/užiť
teach
A2
taughttaughtučiť/vyučovať
tear
B1
toretorntrhať/roztrhnúť
tell
A2
toldtoldpovedať/hovoriť/oznámiť
think
A2
thoughtthoughtmyslieť/premýšľať/vymyslieť
throw
A2
threwthrownhodiť/zahodiť
to be
A2
was/werebeenbyť
tread
C2
trodtroddenšliapať/stúpať
understand
A2
understoodunderstoodrozumieť/chápať
wake
A2
wokewokenprebudiť/zobudiť
wear
A2
worewornnosiť/mať oblečené
weep
C2
weptweptoplakávať/plakať/slziť/mokvať
win
A2
wonwonvyhrať
wind
C2
woundwoundnakrútiť/stočiť/natiahnuť
wring
C2
wrungwrungvyžmýkať/vykrútiť
write
A2
wrotewrittenpísať/zapísať

 

Stiahni si tabuľku anglických nepravidelných slovies v PDF